ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

boi

Informacja ogłoszona dnia 2008-11-14 12:17:05 przez Sylwia Bendkowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2008.11.14

O.II-1110/19/08


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na referenta w Wydziale Organizacyjnym
w Krośnie Odrzańskim
 

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu

III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
4. Posiada wykształcenie wyższe.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku referenta.
2. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
4. Staż pracy w administracji państwowej lub samorządowej.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Znajomość przepisów:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,
- przepisów o archiwum zakładowym.
2. Realizacja zadań związanych z obsługą interesanta w Biurze Obsługi Interesanta:
- udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw,
- wydawanie druków, wniosków do załatwienia spraw oraz pomoc przy ich wypełnianiu,
- przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją,
3. Realizacja zadań z zakresu promocji gminy:
- opracowywanie dokumentów promocyjnych i prezentacji multimedialnych Gminy Krosno Odrzańskie,
- udział w targach i wystawach o tematyce gospodarczej i turystycznej.
4. Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu.
5. Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu.
6. Prowadzenie magazynu podręcznego.
7. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z
pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 28.11.2008 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym”


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
/-/ Andrzej Chinalski
 
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-14 12:12:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-14 12:17:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-14 12:17:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12383 raz(y)