ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

naczelnik wydziału

Informacja ogłoszona dnia 2009-01-08 13:00:38 przez Sylwia Bendkowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

O.II-1110/1/09
Krosno Odrzańskie, 2009.01.08

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na Naczelnika Wydziału Finansowego
w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu


III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. (Dz.U. nr 223 poz .1458) o pracownikach samorządowych.
2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego w tym także, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
4. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (studia magisterskie lub studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe)
5. Posiada co najmniej trzy letni staż pracy w księgowości budżetowej.


B. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów z zakresu :
a) ustawy o samorządzie gminnym,
b) ustawy o rachunkowości,
c) ustawy o finansach publicznych,
d) ustawy o ordynacja podatkowa,
e) ustawy o podatkach i opłat lokalnych,
d) ustawy o podatku od towarów i usług.
2. Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel) oraz systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@).
3. Staranność, samodzielność, umiejętność kierowania zespołem.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kierowanie działalnością wydziału zgodnie z wytycznymi Burmistrza i zadaniami wchodzącymi w zakres działalności wydziału.
2. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Bieżące prowadzenie księgowości.
4. Dokonywanie kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
5. Nadzór nad wymiarem, ewidencją i egzekucją podatków i opłat lokalnych.
6. Sporządzanie sprawozdań budżetowych w tym sprawozdań w systemie Besti@.
7. Opracowywanie planów finansowych gminy i harmonogramów realizacji dochodów i wydatków.
8. Bieżące realizowanie budżetu gminy oraz informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji.
9. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy w sprawach finansowych.
10. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – świadectwo ukończenia studiów
oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.


VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 17 stycznia 2009 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Finansowego”


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).


Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-08 13:00:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-08 13:00:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-08 13:00:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12320 raz(y)