ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2009-01-16 08:50:52 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

O.II-1110/2/09                                                                  Krosno Odrzańskie, 2009.01.16


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
w Krośnie Odrzańskim
I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:

1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. (Dz.U. Nr 223 poz .1458) o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe preferowane: rolnicze, gospodarka nieruchomościami lub ochrona środowiska.
4. Posiada co najmniej trzy letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, (preferowany: staż pracy w rządowej, samorządowej administracji lub innych instytucjach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami).


B. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów z zakresu :
a) ustawy o samorządzie gminnym,
b) ustawa o gospodarce nieruchomościami,
c) ustawy o ochronie środowiska,
d) ustawy o ochronie przyrody ,
e) ustawy o ochronie zwierząt,
f) ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
2. Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel).
3. Staranność, samodzielność, umiejętność kierowania zespołem.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw z zakresu:
1) Gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy zgodnie z ustawą, zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.
2) Merytorycznego nadzoru nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i przedstawianie Burmistrzowi okresowych informacji o działalności zakładu.
3) Utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy.
4) Ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
5) Ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody.
6) Ustawy o ochronie zwierząt.
7) Gospodarowanie wodami, ochrona wód i ich zasobów.
8) Regulowania w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych.
9) Zwalczania klęsk żywiołowych.
10) Utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulicznego.
11) Sprzedaży, oddawania w użytkowania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych.
2. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – świadectwo ukończenia studiów
oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.


VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w
zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą
pocztową do dnia 27 stycznia 2009 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data
wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa”.


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).


Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-16 08:50:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-16 08:50:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-16 08:50:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12553 raz(y)