ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2009-01-26 11:18:31 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23

ogłasza nabór na stanowisko

referenta ds. finansowo-księgowych, kasjera

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie co najmniej średnie,
2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3. nieposzlakowana opinia,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
5. znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
6. praktyczna umiejętność obsługi komputera i znajomość programów księgowych.

b. Wymagania dodatkowe:

1. udokumentowany staż pracy,
2. podstawowa znajomość obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
3. komunikatywność – umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętność pracy w zespole,
4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych typu kserokopiarka, fax-u.

II. Zakres zadań (czynności) wykonywanych na stanowisku:

1. wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego zgodnie z dekretacją,
2. przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,
3. terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozliczeń,
4. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zgubieniem,
5. rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych, profesjonalna obsługa klienta,
6. prowadzenie kasy zakładu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zm.) oraz wydanego z delegacji w niej zawartej rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 14.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 129, poz. 858)
7. przyjmowanie wpłat gotówkowych w oparciu o asygnaty kasowe,
8. dokonywanie wypłat wg. zatwierdzonych dokumentów,
9. sporządzanie rejestrów bankowych na podstawie wyciągów.

III. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. curriculum vitae,
3. kserokopia dowodu osobistego,
4. kwestionariusz osobowy,
5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. oświadczenie o niekaralności,
7. zaświadczenie o stanie zdrowia,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

5.02.2009r. do godziny 14:00,

b. Sposób:

w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko referenta ds. finansowo-księgowych, kasjera”, osobiście lub listem poleconym,

c. Miejsce:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 23,
66-600 Krosno Odrzańskie, pok. 15, dział służby pracowniczej (I piętro).

V. Informacje dodatkowe:

1. kontakt z kierownikiem działu służby pracowniczej: tel. 068 383 51 85;
2. aplikacje, które wpłyną do ZGKiM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
3. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Krośnie Odrz., ul. Wiejska 23 (parter), oraz na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.;
4. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
5. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGKiM w Krośnie Odrz., ul. Wiejska 23, oraz na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.;
6. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Damian Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-26 11:17:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-26 11:18:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-26 11:18:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12733 raz(y)