ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

sm-referent

Informacja ogłoszona dnia 2009-05-05 08:43:48 przez Sylwia Bendkowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009.05.05

O.II-1110/4/09


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na młodszego referenta w Straży Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie średnie.
4. Posiada co najmniej półroczny staż pracy.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku
młodszego referenta.
2. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, oraz dyspozycyjność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań związanych z obsługa programu e-mandat:
- wprowadzanie danych osobowych sprawców wykroczeń,
- wypełnianie kart MRD-5 i tytułów wykonawczych,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy strażników miejskich.
2. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych i półrocznych z realizacji zadań Straży Miejskiej.
3. Przyjmowanie zgłoszeń i interwencji od mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie.
4. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie - świadectwo (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniają wymogów formalnych będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 18.05.2009 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko młodszego referenta w Straży Miejskiej”.


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458 tekst jednolity).


Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) .

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

/-/ Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Andrzej Chinalski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-05 08:41:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-05 08:43:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-05 08:43:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12997 raz(y)