Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Ogłoszenie na Stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-09 16:00:32 przez Wioletta Pobiedzińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

O-II.2110.9.2012                                                                                                     Krosno Odrzańskie, 2012-11-09
                                                     Burmistrz Krosna Odrzańskiego
                                   informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
                                     na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym
                                              Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
I. Miejsce zatrudnienia
   Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
 
II. Forma zatrudnienia: –  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, na urzędniczym stanowisku pracy.
 
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie o profilu ekonomicznym, prawniczym, administracyjnym lub pokrewnym.
4. Posiada co najmniej 3 - letni staż pracy.
5. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
6. Zna przepisy prawa z zakresu:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- postępowania administracyjnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawy o rachunkowości.
7. Posiada umiejętność pracy pod presją czasu.

B. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora w Wydziale Finansowym
2. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, zdolność planowania pracy.
3. Dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej.
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przygotowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem
na podstawie wcześniej skompletowanych materiałów z innych referatów i jednostek podległych.
2. Obsługa modułu Budżet w programie BeSTi@.
3. Pisemne informowanie jednostek organizacyjnych Gminy:
-  zatwierdzonym projekcie budżetu w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia projektu,
  - o przyjętym budżecie oraz zmianach dokonanych w budżetach jednostek w terminie 7 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały lub podpisania zarządzenia,
-  kontrola sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych składanych przez jednostki organizacyjne Gminy i bieżące informowanie o nieprawidłowościach,
-  przygotowywanie pism na polecenie Skarbnika.
  -  wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza i Skarbnika Gminy.
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%;
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych – (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata
za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu)
7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

VIII. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 21 listopada 2012 r. o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Skarbnik Gminy Pani Ilona Ogiba, telefon kontaktowy: 68 41 09 700

                                                                                                                                  Burmistrz Krosna Odrzańskiego
                                                                                                                                                   Marek Cebula
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-09 15:58:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioletta Pobiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-09 16:00:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-09 16:00:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22308 raz(y)