Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2008-01-30 14:46:32 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Komendanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – powołanie na stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy

III. Wymagania od kandydatów związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:

1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Posiada pełną zdolność czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym.
5. Nie była karana sądownie.
6. Ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
7. Cieszy się nienaganną opinią.
8. Posiada wykształcenie wyższe preferowne: prawnicze, administracyjne lub inne z zakresu
bezpieczeństwa i obrony narodowej.
9. Posiada co najmniej pięcioetni staż pracy w tym łącznie co najmniej dwuleni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art 1 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) lub,
- w służbie cywilnej lub,
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi lub,
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub,
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
10. Posiada znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
11. Posiada znajomość ustawy o strażach gminnych oraz ustaw pokrewnych wraz z przepisami
wykonawczymi.

B. Wymagania dodatkowe.

1. Znajomość obsługi komputera.
2. Preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w służbach mundurowych (np. policja, wojsko, straż
pożarna, straż graniczna).

IV. Predyspozycje osobowościowe kandydata:
1. Umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji w zakresie kompetencji Komendanta Straży
Miejskiej.
2. Umiejętność analizy spraw i ich oceny.
3. Odporność na stres.
4. Obiektywizm, bezstronność, kreatywność, obowiązkowość.
5. Rzetelność, dokładność, umiejętność zachowania dyskrecji, komunikatywność.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przeprowadzenie procedury utworzenia Straży Miejskiej.
2. Organizowanie i koordynowanie zadań i obowiązków Straży Miejskiej wynikających z przepisów prawa.
3. Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Krośnie Odrzańskim oraz Państwową Strażą Pożarną i
innymi jednostkami w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
4. Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych w zakresie spraw dotyczących działalności Straży
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
5. Kontrola ewidencji nałożonych przez strażników mandatów karnych oraz wykonywanie innych czynności
kontrolnych w zakresie kompetencji Straży Miejskiej.
6. Pełnienie roli zwierzchnika służbowego w stosunku do zatrudnionych w Straży Miejskiej pracowników.
7. Opracowywanie planów oraz dokumentów sprawozdawczych Straży Miejskiej.
8. Reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć prezentację koncepcji pracy Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Podczas rozmów kwalifikacyjnych od kandydatów wymagane będzie przedstawienie tejże koncepcji.

Wyłoniony kandydat zobowiązany jest poddać się szczegółowym badaniom lekarskim ogólnym i psychologicznym w Poliklinice MSWiA w Zielonej Górze.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VII. Sposób i termin składania ofert:
1.Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 29.02.2008. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim”.


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-30 14:46:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-30 14:46:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-30 14:46:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12429 raz(y)