Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2009-10-19 10:55:11 przez Renata Piwowarczyk, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 19.10.2009r.
OGŁOSZENIE

ZAMAWIAJĄCY:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 3835533, fax. 068 3599121

Adres internetowy: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl
Link internetowy do warunków przetargu: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

zaprasza do składania ofert na:

    „ Dostawa i wymiana dyfuzorów na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim” przez składanie ofert na przedmiot przetargu ofertowego o następującym zakresie rzeczowym:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych dyfuzorów wraz z uszczelkami w reaktorze biologicznym nr 2 na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim, mających zastąpić istniejące dyfuzory rurowe produkcji HB 9 Poznań ( z założonymi membranami EPDM typu 7311 z perforacją NW 65 produkcji Gummi Jaeger).
     Wymagania dotyczące parametrów technologicznych, budowy i konstrukcji zamawianych dyfuzorów:
- Ilość dyfuzorów – 330 szt.
- Dyfuzory rurowe, drobnopęcherzykowe, membrana EPDM 7311 lub nowszych, perforacja NW 65 o średnicy 63 mm, długości perforacji 750 mm, grubości 1,9 mm produkcji Gummii-Jaeger
- Przepustowość standardowa powietrza – w zakresie 2-9 m3/h
- Korpus dyfuzora – tworzywo sztuczne.
- Konstrukcja dyfuzora powinna umożliwiać w przyszłości bezproblemową wymianę zużytej membrany na nową.

Wymagania dotyczące zabudowy dyfuzorów:
Dyfuzory będą mocowane na istniejącym ruszcie wykonanym ze stali kwasoodpornej o przekroju kwadratowym 100 x 100 mm na miejsce istniejących dyfuzorów produkcji HB9, z wykorzystaniem istniejących otworów Ø 39 mm .
Konstrukcja instalowanego dyfuzora musi umożliwić osadzenie nowych dyfuzorów bez jakichkolwiek przeróbek istniejących rurociągów powietrznych.
Zalecany jest montaż nowych dyfuzorów z wykorzystaniem istniejących łączników ¾” o długości
150 mm przy zastosowaniu odpowiednich podkładek adaptacyjnych z gumy EPDM.

Zamawiający zapewnia przygotowanie reaktora biologicznego pod montaż jak również ekipę montażową do prac związanych z wymianą dyfuzorów , natomiast wykonawca ze swojej strony zapewni nadzór nad procesem montażowym oraz przeszkolenie pracowników oczyszczalni w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszelkie koszty nadzoru oraz szkoleń poniesionych przez Wykonawcę winny być wliczone w koszty dostawy dyfuzorów.

Sygnatura postępowania 2/D/X/2009
1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w warunkach przetargu.

2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu ofertowego.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena -100%.
5. Warunki Przetargu można pobrać na stronie internetowej: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl
w przypadku braku dostępu do Internetu na pisemny wniosek wykonawcy, złożony osobiście, przesłany za pośrednictwem poczty na adres zamawiającego lub faksem, z podaniem nr sygnatury postępowania oraz adresu wykonawcy, na jaki mają być przesłane.
6. Wymagany termin realizacji umowy:
Termin rozpoczęcia wykonania umowy ustala się od dnia zawarcia umowy:
- dostawa dyfuzorów w ciągu max. 60 dni loco Oczyszczalnia Ścieków Krosno Odrzańskie,
- dokonanie wymiany dyfuzorów ustalona zostanie z wybranym Wykonawcą po dostarczeniu dyfuzorów.
7. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć na adres :
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o.,
ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie
(sekretariat, pokój nr 01- parter)
do dnia 02.11.2009r, do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 04 (parter).

8. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia Wadium.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
12. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu.
13. Osoby upoważnione do kontaktów:
- w godzinach od 07:30 do 15:30
• w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu informacji udzielają: Pan Andrzej Macander pod numerem telefonu 068 3833677, 516 047 783 lub osobiście w bud. oczyszczalni, ul. Wiejska 10.
• w sprawach proceduralnych informacji udziela Pan Damian Miech pod numerem telefonu 068 3833672 lub osobiście w siedzibie zamawiającego, bud. nr 23, pok. 4 - parter.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.
15. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Prezes Zarządu
Dariusz Gusta 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Damian Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-19 10:54:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-19 10:55:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6571 raz(y)