Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

zmiana do ogłoszenia Sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej Nr 493/3 w m. Osiecznica

Informacja ogłoszona dnia 2011-12-23 13:30:49 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-12-23


ZMIANA DO OGŁOSZENIA


Dotyczy zamówienia:

"Sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej Nr 493/3 w m. Osiecznica

Zamawiający Gmina Krosno Odrzańskie informuje , że wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej Nr 493/3 w m. Osiecznica”

I. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: wprowadza się nowy paragraf o brzmieniu:

ZMIANA UMOWY

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
a) stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek, a w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynikającej z umowy,
b) nazwy zadania, numerów kont bankowych oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
c) przedstawicieli stron,
d) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;
e) zlecania prac podwykonawcom - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wy-konania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a doce-lowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania prac podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia jakości prac stanowiących przedmiot umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
f) Przedłużenia terminu realizacji umowy razie wystąpienia:
 Konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego;
 Zaistnienia siły wyższej;
 Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego
 zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;

II. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: zmienia  się § 1 pkt 4:

Jest:

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem w/w opracowań, w tym koszty podkładów mapowych map zasadniczych, ogłoszeń prasowych, wysyłki projektu zmiany studium i projektu planu do uzgodnień ponosi Wykonawca.

Powinno być:

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem w/w opracowań, w tym koszty podkładów mapowych, ogłoszeń prasowych ponosi Wykonawca.

III. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: usuwa się z § 2 pkt 5.: o brzmieniu:

5. Terminy, o których mowa w ust. 2 powyżej, mogą ulec wydłużeniu w związku z przebiegiem procedur administracyjnych, o których mowa w ust. 5 powyżej, pod warunkiem, że opóź-nienia w tym względzie nie powstaną z winy Wykonawcy.

IV. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: zmienia  się § 3 pkt 7:

Jest:

7. Wykonawca dokonywał będzie, na własny koszt, wysyłki przygotowanych przez zawiadomień, komunikatów, ogłoszeń .

Powinno być:

7. Zamawiający dokonywał będzie na własny koszt wysyłki pocztowej przygotowanych przez Wykonawcę zawiadomień i wniosków dotyczących uzgodnień.

V. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: zmienia  się § 7 pkt 3:

Jest:

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty opracowania zmiany studium i planu z wyjątkiem kosztów publikacji ogłoszeń i komunikatów oraz przesyłek pocztowych zawiadomień, dokumen-tów wymaganych procedurą ustawy, które to koszty obciążają Zamawiającego.
Powinno być:

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty opracowania zmiany studium i planu z wyjątkiem przesyłek pocztowych zawiadomień, dokumen-tów wymaganych procedurą ustawy, które to koszty obciążają Zamawiającego.
 


Przewodniczący Komisji Przetargowej

    Ryszard Słupski

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-23 13:28:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-23 13:30:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-23 12:30:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16402 raz(y)