Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

strefa

Informacja ogłoszona dnia 2009-05-26 15:04:45 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-05-26

IR.II-7020/9/09


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 23 maja 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:


„Uzbrojenie Terenu Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”


Umowę zawarto z „ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Słubicka 4, 59-220 Legnica. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.

Krosno Odrzańskie: Uzbrojenie Terenu Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”

Numer ogłoszenia: 167124 - 2009; data zamieszczenia: 26.05.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 85820 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Uzbrojenie Terenu Strefy przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie:

a) Układu drogowego z jezdnią, chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem:
droga o nawierzchni asfaltowej – 10.634 m2;
chodniki z płyt betonowych 35x35 cm – 1.410,5 m2;
linia kablowa NN – 2.200,00 mb;
montaż słupów oświetleniowych – 56 szt.

b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L = 2.326,7 mb,
kanały o średnicy zewnętrznej 200 mm L = 189,6 mb
kanały o średnicy zewnętrznej 250 mm L = 568,0 mb
kanały o średnicy zewnętrznej 400 mm L = 1.569,1 mb

c) budowy sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości L= 2.457,5 mb,
kanały o średnicy zewnętrznej 200 mm L = 291,9 mb
kanały o średnicy zewnętrznej 250 mm L = 1.342,5 mb
kanały o średnicy zewnętrznej 315 mm L = 823,1 mb


d) budowy sieci wodociągowej o łącznej długości L= 1.757,3 mb,
rurociąg o średnicy zewnętrznej 160 mm L = 1.550,7 mb
rurociąg o średnicy zewnętrznej 90 mm L = 206,6 mb

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8, 45.23.32.00-1, 45.31.61.10-9, 45.23.24.40-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 7.461.970,91 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

”ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. z o.o
ul. Słubicka 4
59-220 Legnica
Woj. dolnośląskie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 4.833.356,12
Oferta z najniższą ceną: 4.833.356,12 oferta z najwyższą ceną: 7.816.539,58
Waluta: PLN.


Burmistrz
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-26 15:04:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-26 15:04:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-26 15:04:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13818 raz(y)