Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Chrobrego 9

Informacja ogłoszona dnia 2009-06-15 15:22:42 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 15.06.2009r.


IR.VIII-340/2/09


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 10 czerwca 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:


”Przebudowę budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania”.


Umowę zawarto z Konsorcjum firm z Liderem: Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno Budowlanych „GOBUD” Tadeusz Kot ul. Jagiełły 5a, 66-400 Gorzów Wlkp.,
i uczestnikami Konsorcjum:
1. Firmą Remontowo – Budowlaną Henryk Jadłoś, ul. F. Kleberga 14, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Jerzy Kmito ul. Piaskowa 36a, 66-100 Sulechów
3. Firmą „POL-FARB” Natalia Juszkiewicz, ul. Mickiewicza 8, 68-200 Żary
4. Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlano – Usługowym „Szpakowski” Wojciech Szpakowski, ul. Jana Pawła II 33, 66-100 Sulechów
5. Firmą „ENET” Andrzej Ligocki, ul. Władysława IV 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.
Krosno Odrzańskie: ”Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP 117078 – 2009, data zamieszczenia: 22.04.2009

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
”Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania”. W wyniku przebudowy dawnego hotelu, Gmina pozyska 12 mieszkań socjalnych, wykończonych „pod klucz” i wyposażonych w tzw. biały montaż. Zamówienie obejmuje również wykonanie przyłączy wod. – kan. oraz zagospodarowania terenu działki – droga, zieleń, mała architektura.
Budynek jest usytuowany w zabudowie miejskiej (działka Nr 1088/2).

Dane techniczne budynku
Pow. zabudowy - 226,4 m2
Kubatura - 2.640 m3
Powierzchnia użytkowa mieszkań - 377,73 m2,
Powierzchnia całkowita budynku - 459,0 m2,
Liczba mieszkań 12.

Zakres robót:
 rozbiórka parterowej dobudówki,
 rozbiórka istniejącej klatki schodowej drewnianej, ścianek działowych, instalacji oraz inne roboty rozbiórkowe,
 wybudowanie nowej klatki schodowej żelbetowej oraz ścian i ścianek,
 uzupełnienia stropów z płyt WPS
 montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 budowa kominów wentylacyjnych i spalinowych,
 przebudowa stropodachu niewentylowanego na wentylowany,
 ocieplenie ścian zewnętrznych,
 wykonanie elewacji,
 wykonanie podłóg i posadzek oraz tynków,
 montaż instalacji wod.- kan., c.o., gaz., elektr., domofonowej, RTV, telefonicznej,
 roboty malarskie,
 wyposażenie mieszkań w tzw. „biały montaż” oraz kotły gazowe 2-funkcyjne i kuchnie gazowe 4- palnikowe z piekarnikiem elektr.,
 wykonanie przyłączy wod.- kan.,
 wykonanie zewn. pochylni dla niepełnosprawnych,
 wykonanie zagospodarowania terenu (drogi, zieleń, mała architektura).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.13.40-4
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 918 434,96 zł

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2009r.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm z Liderem: Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno Budowlanych „GOBUD” Tadeusz Kot ul. Jagiełły 5a, 66-400 Gorzów Wlkp.,
i uczestnikami Konsorcjum:
1. Firmą Remontowo – Budowlaną Henryk Jadłoś, ul. F. Kleberga 14, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Jerzy Kmito ul. Piaskowa 36a, 66-100 Sulechów
3. Firmą „POL-FARB” Natalia Juszkiewicz, ul. Mickiewicza 8, 68-200 Żary
4. Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlano – Usługowym „Szpakowski” Wojciech Szpakowski, ul. Jana Pawła II 33, 66-100 Sulechów
5. Firmą „ENET” Andrzej Ligocki, ul. Władysława IV 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 918 434,96 zł
Oferta z najniższą ceną: 918 434,96 zł, oferta z najwyższą ceną: 1 218 109,01 zł
Waluta: PLN.Burmistrz
Andrzej Chinalski


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-15 15:21:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-15 15:22:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-15 15:22:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14160 raz(y)