Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2009-09-08 15:22:07 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 08 września 2009 roku

USCiSO.II - 341/4/09
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742) Gmina Krosno Odrzańskie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Jelcz 004 dla OSP w Osiecznicy”
 
Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego OMAR (oferta Nr 3) siedziba i adres – ul. Ks. Popiełuszki 13/3, 78-300 Świdwin.
Cena oferty Nr 3 wynosi: cena netto: 90 000,00 zł. podatek VAT: 6 300,00 zł. cena brutto: 96 300,00 zł.  
 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą. Jedynym kryterium w niniejszym postępowaniu jest cena (100% ceny), gdzie cena brutto najkorzystniejszej oferty to – 96.300,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych, 00/100). Kwota ta mieści się w cenie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Jelcz 004 dla OSP w Osiecznicy.
 
W w/w postępowaniu oferty złożyli również następujący Wykonawcy:
• Zakład Wielobranżowy BONEX Mirosław Nowowiejski (oferta Nr 1), siedziba i adres: ul. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska cena brutto oferty Nr 1: 119 947,00 zł.,
• ABOT Spółka z o. o. (oferta Nr 2), siedziba i adres: ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn
cena brutto oferty Nr 2: 136 960,00 zł.
 
Streszczenie oceny ofert i porównanie złożonych ofert w kryterium oceny jakim jest 100% ceny:
oferta Nr 1 – Zakład Wielobranżowy BONEX Mirosław Nowowiejski – ocena jednostkowa 80,28 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 240,84 punktów,
oferta Nr 2 – ABOT Spółka z o. o. - ocena jednostkowa 70,31 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 210,93 punktów,
oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OMAR – ocena jednostkowa 100,00 punktów pomnożone razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 300,00 punktów.
 
W postępowaniu została odrzucona oferta Nr 1 Wykonawcy : Zakładu Wielobranżowego BONEX Mirosław Nowowiejski ul. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska.
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Nr 1: W dniu 01 września 2009 roku w trakcie otwierania ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonego na: „Wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Jelcz 004 dla OSP w Osiecznicy”, Komisja przetargowa stwierdziła, że oferta Nr 1 Wykonawcy: Zakładu Wielobranżowego BONEX Mirosław Nowowiejski, ul. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska, nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu z powodu brak podpisów i pieczęci imiennych potwierdzającej za zgodność z oryginałem kserokopii zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS/KRUS, co nie spełnia zgodności oferty ze SIWZ.
 
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742) w/w Wykonawca został wezwany do ponownego złożenia dokumentów które nie spełniały warunków udziału w postępowaniu w terminie do dnia 07 września 2009 roku. Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów zgodnych ze SIWS do dnia 08 września 2009 roku.
 
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742) Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie ODRZUCA ofertę Nr 1 Wykonawcy: Zakład Wielobranżowy BONEX Mirosław Nowowiejski, ul. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska z powodu braku poprawienia omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. w wyznaczonym przez Zamawiającego: Gminę Krosno Odrzańskie terminie do 07 września 2009 roku.
 
W postępowaniu żaden z Wykonawców nie został wykluczony.
 
W związku z powyższym jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym pismem zawiadamiam wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Niniejsze zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosno Odrzańskie i zostanie wysłane wszystkim Wykonawcom w dniu 8 września 2009 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Haręża
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Haręża
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-08 15:22:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-08 15:22:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-08 13:22:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14456 raz(y)