Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

remiza Radnica

Informacja ogłoszona dnia 2009-10-08 09:53:08 przez test test

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 08-10-2009r.


IR.VIII-340/9/09


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 26.08. 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:

„Budowę remizy wraz z salą szkoleniowo - treningową w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”

między Zamawiającym: Gminą Krosno Odrzańskie
a Wykonawcą: Firmą Ogólnobudowlaną "BUD-LECH" Lech Fedorowicz ul. Pionierów Lubuskich 48, 66-002 Stary Kisielin.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.
„Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo - treningową w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak.
numer ogłoszenia w BZP 279256-2009, data zamieszczenia: 14.08.2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
Numer ogłoszenia 290258-2009, data zamieszczenia 24.08.2009r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo - treningową w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo - treningową w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
1.stan surowy wieży p.poż.,
2.ścianki działowe w budynku remizy,
3.montaż okien dachowych połaciowych i innych elementów dachu,
4.izolacje i tynki,
5.stolarka okienna i drzwiowa,
6.roboty wykończeniowe ścian i posadzki,
7.elewacje,
8.drogi i place,
9.montaż bramy i furtki,
10.zieleń,
11.przyłącza wod. – kan., gaz.,
12.instalacje wod.-kan.,
13.technologia kotłowni gazowej,
14.instalacje elektryczne,
15.montaż słupów oświetleniowych.

Zamówienie obejmuje ponadto:
a)wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczaniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania,
b)zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót pod względem BHP,
c)prace przygotowawcze i porządkowe w trakcie i po realizacji robót,
d)koszt energii elektrycznej i wody.
e)wykonanie podłoża pod zbiornik gazowy zgodnie z wymaganiami dostawcy zbiornika.

Zestawienie wymiarów, powierzchni i kubatury budynku
Długość: 35,00 m
Szerokość: 12,48 m
Wysokość: 10,47 m
Powierzchnia całkowita: 738,0 m2
Kubatura: 3 192,5 m3

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówienia:
CPV - 45.00.00.00-7
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1 359 514,23 zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 7.10.2009r.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Ogólnobudowlana "BUD-LECH" Lech Fedorowicz ul. Pionierów Lubuskich 48,
66-002 Stary Kisielin.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 1 307 870,96 zł
Oferta z najniższą ceną: 1 307 870,96 zł
oferta z najwyższą ceną: 1 553 967,67 zł
Waluta: PLN.Burmistrz
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-08 09:52:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Tubielewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-08 09:53:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bożena Tubielewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-08 09:53:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14511 raz(y)