ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia polegającego na: Budowie kablowego oświetlenia ulicznego – 4 słupów oświetleniowych na porcie rzecznym przewidzianych do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 201 w Gostchorze, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2019-06-19
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
 
Na podstawie:
 1. art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019.
 
 1. Ochrona zdrowia obejmuje:
 1. organizację imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie – kwota dotacji 3.000,00 zł,
 
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
 
 1. Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty.
Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej
na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 
 1. Wkład własny stowarzyszenia w realizację zadania nie może być mniejszy niż 15 % przy czym udział finansowy środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% kosztów realizacji zadania.
Środki z wkładu własnego oferent może wykorzystać na realizację zadania publicznego od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią następujące warunki:
 1. będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
 5. dysponują odpowiednim lokalem, zapleczem socjalnym lub dostępem do bazy sportowej umożliwiającym realizację zadania,
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu.
 
Do oferty należy dołączyć:
 1. upoważnienie do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego i/lub, zgodę
  na zawarcie umowy w imieniu podmiotu składającego ofertę,
 2. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem”
  i podpisem osób uprawnionych (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w krs),
 3. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego.
 
Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
 
W przypadku składania więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników.
W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.
Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie o zdrowiu publicznym.
 
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania, wskazanego w umowie.
Zadania winny być wykonane do dnia 31.12.2019 r., zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:
 1. dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów zadania,
 2. wsparcie w/w zadań nastąpi poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:
 1. koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego) tj.:
 • wyżywienie,
 • zakwaterowanie uczestników zadania,
 • wynagrodzenie osób związanych z realizacją zadania,
 • zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np. ubezpieczenie, licencje, wpisowe uprawniające do udziału w zawodach, niezbędne opłaty związane z realizacja zadania, zakup wody, materiałów plastycznych, biurowych, zakup niezbędnych materiałów, itp.),
 1. koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania – działania
  o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową projektu):
 • koszty obsługi księgowej,
 • obsługa techniczna i medyczna zadania, itp.,
 1. inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
 • zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania,
 • wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych do 20 % udzielonej dotacji.
 
Dotacja nie może być wykorzystana na:
 • budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,
 • pokrycie deficytu działalności organizacji,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura (o ile nie stanowi niezbędnego elementu w realizacji projektu),
 • działalność polityczną i religijną,
 • pokrycie kosztów kar.
 
 
 1. Termin składania ofert
Oferty realizacji zadań objętych konkursem muszą być złożone w wersji papierowej do 10.07.2019 r.  do godziny 15.30.
Wersję papierową z podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z zapisami
w KRS należy przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 – Biuro Obsługi Interesanta (bud. A) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 10.07.2019 r.
 
 1. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone
  z przyczyn formalnych.
 
 1. Oferty rozpatrzone będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:
 1. wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 2. oferty złożone po terminie oraz oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni
  od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 3. oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej,
 4. podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania,
 5. ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
 • możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 • przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie           realizować zadanie publiczne,
 • planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego,
 • uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków),
 1. ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji przedstawiona będzie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie,
 2. od decyzji Burmistrza Krosna Odrzańskiego nie stosuje się trybu odwołania.
 
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji Konkursowej.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na: stronie internetowej www.bip.krosnoodrzanskie.pl, www.krosnoodrzanskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
 1. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem.
 
 1. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:
 • nie wpłynęła żadna oferta,
 • wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
 • żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Dąbek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 11:28:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 11:30:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19 11:30:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 550 w obrębie Radnica, gmina Krosno Odrzańskie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Sobolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-18 12:25:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-18 12:27:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-18 12:27:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wyborach do Rad Powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lilia Jasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-18 08:45:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-18 08:48:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-18 08:48:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Matuszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-18 08:34:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Buratyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-18 08:35:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Buratyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-18 08:35:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
40 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 27.06.2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU27 czerwca 2019 r. o godzinie 9.00 w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
 
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego wotum zaufania:
a) zapoznanie się z raportem o stanie gminy,
b) debata,
c) podjęcie uchwały;
2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2018 r.:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2018 r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2018 r.,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Krosno Odrzańskie za 2018 r.,
d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Krosno Odrzańskie za 2018 r.,
e) rozpatrzenie sprawozdań – dyskusja,
f) podjęcie uchwały;
3) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2018 r.:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały;
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.;
5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030;
6) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
7) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Krosno Odrzańskie
8) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
9) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
10) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krosno Odrzańskie.
11) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców;
12) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej;
13) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki;
14) o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
15) w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim oraz nadania mu statutu;
16) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Klub Dziecięcy „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim;
17) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.;
18) w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r.;
8. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
9. Informacje i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
                                 
 
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-17 08:31:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-17 08:31:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-17 08:32:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 27.06.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-17 08:17:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-17 08:28:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-17 08:28:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego: Burmistrz Krosna Odrzańskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości 3 m, na działce numer ewidencyjny: 151/2 i 203 obręb Łochowice, gmina Krosno Odrzańskie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Sobolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-12 15:08:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-12 15:10:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-12 15:10:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
67 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla zasilania sąsiadujących działek przeznaczonych pod budownictwo przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 448, 517/11– obręb Marcinowice gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: „Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla zasilania sąsiadujących działek przeznaczonych pod budownictwo przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 281/9 – obręb Marcinowice ul. Krośnieńska, 44/115 – obręb Krosno Odrzańskie ul. Odnowiciela, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie”.

Nawigacja między stronami listy informacji