ˆ

O biuletynie

Lista informacji

Oferta Stowarzyszenia Młode Krosno w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-29 13:15:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,  2017.03.29
 
 
 
W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Młode Krosno w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. ze zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „KO Streetball Summer Cup 2017: X - edycja” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty. Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 05.04.2017 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2017-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2017-03-29 13:15:34
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2017-03-29 13:22:02
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-29 13:22:02
Artykuł był wyświetlony: 18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskie dot. wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla przewidzianej do realizacji na części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 348, 351/9, 354, 360 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Polna, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-27 12:19:48

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego dot. wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Rozbudowie istniejącego budynku szpitala przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej numerem 366/6 w miejscowości Krosno Odrzańskie ul. Piastów, woj. lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 14:39:42

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie garażu w miejscowości Kamień

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-23 14:02:52

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-22 08:23:10

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-22 08:22:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
29 marca 2017 r. o godzinie 11.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.;
3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028;
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Zielonej Górze;
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020”;
6) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli;
7) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
8) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
9) w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku;
10) w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
11) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2017;
12) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemców;
13) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Krosna Odrzańskiego oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
 
       9. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
      10. Interpelacje i zapytania radnych.
      11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji.
      12. Informacje i sprawy różne.
      13. Zamknięcie sesji.
                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data wytworzenia informacji: 2017-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Karwowska-Pawłowska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-22 08:22:22
Wprowadził informację do BIP: Monika Karwowska-Pawłowska Data udostępnienia informacji: 2017-03-22 10:27:16
Osoba, która zmieniła informację: Monika Karwowska-Pawłowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-22 15:16:45
Artykuł był wyświetlony: 126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu