ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELDrukuj informacjęSprawa: Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Szczegóły informacji

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:27:09

Termin załatwienia

• niezwłocznie • do 30 dni w sprawach wymagających uzyskania zgody osoby, której wniosek dotyczy

Osoba kontaktowa

Beata Kujawa

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2

Telefon kontaktowy

68 4109 754

Sposób załatwienia

 • pisemna informacja zawierająca żądane dane lub
 • decyzja administracyjna, w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym).
  Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego: w przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania  udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe np. w sprawie nabycia spadku. W przypadku powoływania się na interes faktyczny organ gminy udostępnia dane osobom i podmiotom, jeżeli uwiarygodnią one interes w otrzymaniu tych danych i za zgodą osób, których dane dotyczą (w takim przypadku organ administracji publicznej prowadzi postępowanie administracyjne. W przypadku braku zgody na udostępnienie danych wydawana jest decyzja administracyjną o odmowie udostępnienia danych),
 • w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa oraz dowód wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych (1 osoby, liczby wszystkich osób zameldowanych pod danym adresem) z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31 zł,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypiu lub kopii. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 
 

Tryb odwoławczy

 • odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych wnosi się do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Uwagi

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/ rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.
 
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.    
 
Każdorazowo, niezależenie, czy limit udostępnień został wykorzystany w stosunku do danego rejestru mieszkańców, bądź rejestru PESEL, organ po wykorzystaniu limitu, w przypadku skierowania kolejnych wniosków, zobowiązany będzie do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, oraz rejestru PESEL (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2482),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2523),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony