ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od nieruchomości- osoby prawne.Drukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości- osoby prawne.

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości- osoby prawne.

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:29:16

Termin załatwienia

- do 31 stycznia złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, - do dnia 31 stycznia wpłacenie bez wezwania I raty obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości, - do dnia 15 każdego miesiąca wpłacanie pozostałej części obliczonej w deklaracji kwoty podatku od nieruchomości- bez wezwania- w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Osoba kontaktowa

Karolina Cepielik

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul.Parkowa 1,budynek A, II piętro, pokój 24
 

Telefon kontaktowy

68 41 09 728

Adres e-mail

k.cepielik@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

 •  złożenie deklaracji podatkowej (korekty deklaracji),
 •  wpłacenie obliczonego w deklaracji podatku,
 • wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana przez podatnika inna niż w deklaracji.

Wymagane Dokumenty

 • deklaracja podatkowa w sprawie podatku od nieruchomości DN, załączniki ZN-A,
 • ZN-B wg obowiązującego wzoru,
 • dokumenty  potwierdzające  powstanie  obowiązku  podatkowego  składane  wraz z  deklaracją,  a  w  przypadku  zdarzenia  mającego  wpływ  na  wysokość opodatkowania dokumenty potwierdzające zaistnienie zmiany,
 •  w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Opłaty

podatek można uiścić :
 • w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,
 • przelewem  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta  w  Krośnie  Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
 • gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzański, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie: w banku, w placówce pocztowej, w biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczej
 • numer rachunku bankowego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim: Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055,
 • w tytule wpłaty podatnik winien wskazać ratę, którą wpłaca.

Tryb odwoławczy

 • odwołania  od  decyzji  w  sprawie  wymiaru  podatku  rozpatruje  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze, ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji,
 • odwołanie  powinno  zawierać  zarzuty  przeciw  decyzji,  określać  istotę  i  zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi

 • podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych,  posiadacze  samoistni  nieruchomości  lub  obiektów  budowlanych, użytkownicy  wieczyści  gruntów,  posiadacze  nieruchomości  lub  ich  części  albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • opodatkowaniu podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • podstawę opodatkowania stanowi: - dla gruntów- powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części –powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej-wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych  –  ich  wartość  z  dnia  1  stycznia  roku,  w  którym  dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,
 • podatnicy  są  zobowiązani  do  zgłoszenia  zmian  mających  wpływ  na  wysokość podatku  od  nieruchomości  w  terminie  14  dni  od  zajścia  zmiany,  skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji,
 • podatek w wysokości obliczonej przez podatnika w deklaracji płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:
 •  I rata w terminie do dnia 31 stycznia,
 • kolejne raty w terminie do dnia 15 każdego miesiąca,
 • w  przypadku  gdy  kwota  podatku  nie  przekracza  100  zł,  podatek  jest  płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r.poz.800),
 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018, poz. 1445),
 • Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XLII/354/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.- stawki na 2018 r.
 • Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie - stawki na 2019 r.
 • obwieszczenie nr VIII/2/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
 • Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr III/22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni budynków szkolnych w części zajętej na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kudełka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kudełka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-21 14:24:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kudełka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:29:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kudełka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-11 13:56:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony