ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od środków transportowych.Drukuj informacjęSprawa: Podatek od środków transportowych.

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportowych.

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:29:16

Termin załatwienia

- do 15 lutego złożenie deklaracji na dany rok podatkowy, - w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po 15 lutego - złożenie deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, - w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta deklaracji, przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu - złożenie deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności.

Osoba kontaktowa

Karolina Cepielik

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul.Parkowa 1,budynek A, II piętro, pokój 24.

Telefon kontaktowy

68 4109 728

Adres e-mail

k.cepielik@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

 • złożenie deklaracji DT-1 i załącznika DT-1/a,
 • wpłacenie obliczonego w deklaracji podatku,
 • wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, w przypadku
 • gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

Wymagane Dokumenty

 •  wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1, DT-1/A - wg obowiązującego wzoru,
 •  dokument potwierdzający nabycie bądź zbycie pojazdu,

Opłaty

podatek można uiścić :
 • w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
 • gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie: w banku, w placówce pocztowej, w biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczej,
 • numer rachunku bankowego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim: Santander Bank Polska S.A. 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055,
 • w tytule wpłaty podatnik winien wskazać ratę, którą wpłaca.

Tryb odwoławczy

 • odwołania od decyzji w sprawie wymiaru podatku rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze, ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
 • odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji,
 • odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres
 • żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Uwagi

 • obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz na posiadaczach środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu,
 • opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3/5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton,
 • autobusy,
 • obowiązek podatkowy powstaje:
 • przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego na terytorium RP- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany,
 • przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego- od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pojazd został nabyty, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
 •  podatek w wysokości obliczonej przez podatnika w deklaracji płatny jest w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku,
 •  jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch równych ratach:
 • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego- pierwsza rata,
 • do 15 września roku podatkowego – druga rata,
 • po 1 września podatek płacony jest jednorazowo, w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800)
 •  ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018, poz. 1445)
 •  rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U z 2018 r. poz. 2436).
 •  uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XII/89/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kudełka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kudełka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-28 14:43:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kudełka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:29:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kudełka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-11 13:57:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony