ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Stypendium SzkolneDrukuj informacjęSprawa: Stypendium Szkolne

Szczegóły informacji

Stypendium Szkolne

Wydział: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono dnia: 2017-12-29 09:59:47

Termin załatwienia

Termin składania wniosków do 15 września oraz do 15 października w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Osoba kontaktowa

Aneta Maryniec

Miejsce załatwienia

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pokój  10
 

Telefon kontaktowy

684109782

Adres e-mail

a.maryniec@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Stypendium szkolne przyznaje w drodze decyzji administracyjnej Burmistrz Krosna Odrzańskiego.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek :
1. Rodziców niepełnoletniego ucznia .
2. Pełnoletniego ucznia.
3. Dyrektora szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania sięo stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 - j.t. ze zm.)
–  aktualnie 528 zł.
Stypendium nie przysługuje studentom.

Miejsce odbioru

Nie dotyczy

Wymagane Dokumenty

Dokumentacją niezbędna do wydania decyzji dotyczącej stypendium szkolnego jest wniosek.
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskiwanych o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku,
- zaświadczenie o pobieraniu nauki,
- zaświadczenie albo oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego;
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o formie opodatkowania działalności gospodarczej oraz o wysokości uzyskiwanego dochodu z tej działalności w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
- zaświadczenie albo oświadczenie o ilości posiadanych przez członków gospodarstwa domowego gruntów rolnych (ha przeliczeniowych).

Czas realizacji

Do dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 
Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1. Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki pozamiejscem zamieszkania.
4. Całkowitego lub częściowego pokrycia opłat i wydatków związanych z procesem edukacyjnym.
5. Świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz Krosna Odrzańskiegouzna, biorąc pod uwagę uzasadnienie wnioskodawcy, że udzielenie stypendium w wyżej wymienionych formach nie jest możliwe.

Podstawa prawna

1. Art. 90d ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
2. Art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz 1508 ze zm.),
3. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.),
4. Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamie szkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Grabowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-28 20:05:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-29 09:59:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04 10:00:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony