ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracownikówDrukuj informacjęSprawa: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szczegóły informacji

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wydział: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:30:29

Termin załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Marzena Grabowska

Miejsce załatwienia

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,  budynek B, pokój nr 10

Telefon kontaktowy

684109780

Adres e-mail

m.grabowska@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Dofinansowanie w drodze decyzji administracyjnej przyznaje Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Miejsce odbioru

Nie dotyczy

Wymagane Dokumenty

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Załączniki do wniosku – potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie:
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 • umowa o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
 • umowa o pracę w celu przygotowania  zawodowego z młodocianym pracownikiem,
 • świadectwo pracy młodocianego pracownika,
 • dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • dokumenty potwierdzających datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie),
 • zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o szkoleniu ucznia rzemieślniczego, jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem,
 • wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U.  Nr 53, poz. 311 ze zm.),
 • zaświadczenia o pomocy de minimis udzielonej w roku składania wniosku oraz w ciągu ostatnich dwóch latach albo oświadczenie o wielkości pomocy
  de minimis otrzymanej w tym okresie,
 • dokumenty potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek - ze wskazaniem osób właściwych do reprezentowania spółki.

Czas realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Charakter pomocy - pomoc de minimis.
 
Wysokość pomocy:
- w przypadku nauki zawodu - do 8.081 zł; przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł; za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Podstawa prawna

 • Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1644)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622 z późn. zm.)
 • Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 362  z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Grabowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Adułło-Hoffmann
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-28 20:37:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:30:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-01 09:46:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
803 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony