ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Karta Dużej RodzinyDrukuj informacjęSprawa: Karta Dużej Rodziny

Szczegóły informacji

Karta Dużej Rodziny

Wydział: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:30:29

Termin załatwienia

w terminie do dwóch miesięcy

Osoba kontaktowa

Marzena Grabowska

Miejsce załatwienia

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pokój nr 10

Telefon kontaktowy

684109780

Adres e-mail

m.grabowska@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Kartę przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa przyznania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez wzgledu na ich wiek.
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia wymagania:
1) wiek do ukończenia 18. roku życia;
2) wiek do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do 30 września
– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił do władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył  przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Miejsce odbioru

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pokój nr 10

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Wraz z wnioskiem należy złożyć:
- w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którychmowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
- W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamośćoraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. rokużycia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. rokużycia – dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących sięorzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawnościw wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
 
- W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), lub w związku z uzyskaniemw Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
- Prawo do posiadania Karty przysługuje równiez członkowi rodziny wielodzietnej  mającemu miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskej, poństwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnycm Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium rzeczypospolitej polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas realizacji

W terminie do dwóch miesięcy.

Opłaty

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.
Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 9,56 zł.
Jeśli składasz wniosek tylko o Kartę mobilną a masz już Kartę tradycyjną zapłacisz 9,21 zł — jeśli wniosek o Kartę plastikową był złożony po 1 stycznia 2018 roku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmowniej stronie służy odwołaie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terninie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Karta jest środkiem idetyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadcajacym prawo do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie o Karcie Dużej Rodziny:
1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego zwanym "Kartą tradycyjną" lub
2) realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych zwanym "Kartą elektroniczną"
 
Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. rokużycia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niżdo ukończenia 25. rokużycia;
4) dziecku legitymującemu sięorzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub  w przypadku szkoły wyższej do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
7) W przypadku cudzoziemców Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa powyżej, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz.1390 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodzin (j.t Dz.U. z 2019 r. poz. 99),
3. Obwieszczenie Mimistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.(MP z 2019 r. poz 213)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Gravowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Adułło-Hoffmann
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-28 21:19:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:30:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-27 15:53:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony