ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ustalenie warunków zabudowy (dom mieszkalny, garaż, budynek gospodarczy, pawilon handlowy itp.)Drukuj informacjęSprawa: Ustalenie warunków zabudowy (dom mieszkalny, garaż, budynek gospodarczy, pawilon handlowy itp.)

Szczegóły informacji

Ustalenie warunków zabudowy (dom mieszkalny, garaż, budynek gospodarczy, pawilon handlowy itp.)

Wydział: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Referat Planowania Przestrzennego i Architektury

Ogłoszono dnia: 2018-02-14 08:29:16

Termin załatwienia

Tryb ustawowy przewiduje do 65 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu. Jeżeli wniosek jest niekompletny i strona nie wpłaciła opłat wzywa się do ich wniesienia w terminie od 7 do 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony i należności nie zostaną uiszczone wniosek podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłat zostanie zaniechana.

Osoba kontaktowa

Aleksandra Węgrzyn-Przybylska

Miejsce załatwienia


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13.


Telefon kontaktowy

tel. 68/4109773

Adres e-mail

a.wegrzyn@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez  Burmistrza Krosna Odrzańskiego.Decyzja zostanie przesłane do wnioskodawcy listem poleconym. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13.


Wymagane Dokumenty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:
 1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Mapka sytuacyjno-wysokościowa możliwa do uzyskania odpłatnie ( od ręki ) w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego ul. Piastów 10B  w Krośnie Odrzańskim.
 2. Jeżeli inwestycja dotyczy działki rolnej, do wniosku należy ponadto dołączyć:
  • mapę glebowo-rolną w skali 1:5000
  • mapę ewidencyjną w skali 1:5000
  • wypis z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego
W/w mapy można uzyskać odpłatnie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego przy ul. WOP 10 w Krośnie Odrzańskim. Wypis z rejestru gruntów można nabyć w Starostwie Powiatowym ul. Piastów 10 B w Krośnie Odrzańskim.
 
3. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 
A. Określenie zapotrzebowania na wodę, ogrzewanie, energię odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej i sposobu unieszkodliwiania odpadów.
 
B. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy  - przeznaczenia
i gabarytów projektowych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej ( koncepcja),       
w tym:
 • lokalizacja inwestycji
 • wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo  terenu
 • ilość kondygnacji
 • szerokość elewacji frontowej
 • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki
 • geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci  dachowych)
C. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
D. W przypadku inwestycji mogących pogorszyć środowisko należy dołączyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:
 • rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia,
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także powierzchni obiektu  budowlanego oraz dotychczasowym sposobie wykorzystania nieruchomości i jej pokryciu szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
Wniosek powinien ponadto zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy, numer telefonu oraz opłaty skarbowe.

Opłaty

 • 598 zł – od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu  (nie dotyczy włąsciciela i uzytkownika wieczystego terenu,którego wniosek dotyczy)
    Opłatę skarbową należy uiścić: 
 • na konto bankowe Santander Bank Polska S.A. numer 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055
 • w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia

Uwagi

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania
 i warunków zabudowy określa Burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Podstawa prawna

 • Ustawa  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z  2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z  2020 r. poz. 293 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej. (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z pózn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Hoppen
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-01 12:56:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Hoppen
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-14 08:29:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ryszard Słupski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-08 10:37:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1912 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony