ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Przeniesienie Decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, podmiotu prawnego

Wydział: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Referat Planowania Przestrzennego i Architektury

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:27:54

Termin załatwienia

Tryb ustawowy przewiduje do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu.

Osoba kontaktowa

Aleksandra Węgrzyn-Przybylska

Miejsce załatwienia


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13.


Telefon kontaktowy

tel. 68/4109773

Adres e-mail

a.wegrzyn@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Forma załatwienia sprawy - wydanie decyzji przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie.Decyzja zostanie przesłane do wnioskodawcy listem poleconym.
Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 11, 12, 13.


Wymagane Dokumenty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:
1. OŚWIADCZENIE , w którym osoba(y) niżej podpisana(e), na rzecz której(ych) decyzja o warunkach zabudowy
z dnia .................................... znak:................................... była wydana wyraża(ją) zgodę na przeniesienie tej decyzji na rzecz Pani / Pana ......................................................... zam. .......................................................................
(podpis (y))
2. OŚWIADCZENIE , w którym osoba(y) niżej podpisana(e) oświadcza(ją), że przyjmują wszystkie warunki zawarte
w decyzji o warunkach zabudowy z dnia.................................... znak: ................................... wydanej dla Pani /Pana
................................zam...............................
(podpis (y))
 
Wniosek powinien ponadto zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy, numer telefonu oraz opłaty skarbowe.Jeżeli strona nie wpłaciła opłat wzywa się do ich wniesienia w terminie od 7 do 14 dni.Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone wniosek podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłat zostanie zaniechana.

Opłaty

  • 56 zł – od przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby (podmiotu prawnego, etc.)
  • zwolnione od opłat są jednostki państwowe oraz decyzje w sprawach zabudowy mieszkalnej.
Opłatę skarbową należy uiścić:
  • na konto bankowe Santander Bank Polska S.A. numer 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055
  • w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 w godz. 8:30 do 14:00
Oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu należy dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 

Podstawa prawna

 
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.).
  • Ustawa  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej. (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pózn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Hoppen
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-01 07:49:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Hoppen
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:27:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ryszard Słupski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-10 15:10:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
437 raz(y)