ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : "Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN oraz nn, budowie siei napowietrznej SN wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej na odcinku Radnica- Szklarka dz. nr. 12/3, 13/1, 22, 63/5, 64/3 Radnica dz. nr 297/4, 917, 932, 933 gmina Krosno Odrzańskie; Grabin dz. nr. 281/3, 297/1, 309/1, 311 gmina Bytnica, woj. lubuskie".

Wyniki otwartego konkursu ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 1488), uchwały Rady Miejskiej Nr XV/135/19 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 
 
 
Lp.
Podmiot
Nazwa zadania
Kwota przyznana
1
Fundacja „KULT”
Krosno Odrzańskie Kocha Rower – festiwal sportowy na pumptracku w parku Tysiąclecia
7 000,00 zł
2
Stowarzyszenie "Raduszczanka"
Środowiskowe treningi piłkarskie dla dzieci
i młodzieży w Gminie Krosno Odrzańskie
2 500,00 zł
3
Ludowy Klub Sportowy "Czarni"
w Czarnowie
Prowadzenie drużyny seniorskiej LKS "Czarni"
w Czarnowie w roku 2020
19 500,00 zł
4
Miejski Klub Sportowy "Tęcza"
Organizacja zawodów sportowych oraz działalności szkoleniowej w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego w Krośnie Odrzańskim
140 000,00 zł
5
Ludowy Klub Sportowy "Czarni"
w Czarnowie
Prowadzenie drużyny młodzieżowej LKS "Czarni"
w Czarnowie w roku 2020
5 500,00 zł
6
Klub Sportowy "Kruszywo"
Udział w rozgrywkach ligowych KS Kruszywo
w roku 2020
10 000,00 zł
7
Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów
Upowszechnianie kultury fizycznej – Puchar Sołtysa Kamienia w biegu na orientację –sprint po Kamieniu 2020
 2 000,00 zł
8
KLUB SPORTOWY ODRA RADNICA
Udział drużyny seniorów ODRA RADNICA
w rozgrywkach klasy B Podokręg Krosno Odrzańskie
10 000,00 zł
Razem:
196 500,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja zamieszczona w dniu 24.02.2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-24 13:36:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-24 13:37:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 13:37:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, która odbędzie się w dniu 27.02.2020 r

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 27.02.2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU
27 lutego 2020 r. o godzinie 9.00
w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Parkowej 1
ODBĘDZIE SIĘ  XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE
 
Porządek obrad:   
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Apel do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań rekompensujących samorządom zmniejszenie dochodów i wzrost wydatków.
 8. Apel do Zarządu Województwa Lubuskiego o przywrócenie połączeń kolejowych na linii komunikacyjnej Zielona Góra – Krosno Odrzańskie – Gubin/Guben – Cottbus.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030;
3) o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
4) w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Programu „Karta Seniora”;
5) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie organizacji pogrzebów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim;
6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty;
7) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi  na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie;
8) w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
9) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące  odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;  
10) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
11) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
12) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
13) w nieruchomości wspólnej zbywanego na rzecz najemcy;
14) w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2020 roku;
15) w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krosno Odrzańskie;
16) w sprawie przystąpienia Gminy Krosno Odrzańskie do Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”;
17) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego;
18) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Krosno Odrzańskie na Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 
     10. Informacje i sprawy różne.
     11. Zamknięcie sesji.
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-19 14:18:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-20 15:01:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-21 09:08:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego w prawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : "Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilania zabudowy mieszkalnej przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 12/11, 448 w miejscowości Marcinowice, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie"

Nawigacja między stronami listy informacji