ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 8/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu

Data udostępnienia: 2017-11-10

Ogłoszono dnia: 2017-11-10 przez Wioletta Pobiedzińska

Termin składania dokumentów: 2017-11-24 14:30:00

Nr ogłoszenia: 8/2017

Id ogłoszenia: O.2110.8.2017.WP

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 oraz ust 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Posiada obywatelstwo polskie.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Posiada wykształcenie wyższe, preferowane o profilu pedagogicznym, ekonomicznym, administracyjnym lub pokrewnym.
 7. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.
 8. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 9. Zna przepisy prawa oświatowego oraz przepisy z zakresu:
 1. ustawy o samorządzie gminnym,
 2. ustawy Prawo Oświatowe,
 3. ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 4. ustawy Karta Nauczyciela,
 5. ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 6. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 7. postępowania administracyjnego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w zakresie zarządzania oświatą.
 2. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych
  na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
 3. Komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odporność na stres.
 4. Wysoka kultura osobista.
 5. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Kierowanie działalnością Wydziału zgodnie z wytycznymi Burmistrza i zadaniami stojącymi przed Wydziałem.
2. Prawidłowe organizowanie pracy Wydziału i podziału pracy pomiędzy pracowników.
3. Przestrzeganie procedur dotyczących zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień dokonywanych w nadzorowanym Wydziale.
4. Nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników.
5. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego szkoły i przedszkola.
6. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą nad jednostkami organizacyjnymi gminy, w tym: gminnych instytucji kultury (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim, Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"), Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim, Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, gminnych placówek oświatowo – wychowawczych.
8. Organizacja i przeprowadzenie konkursów oraz naborów na stanowiska dyrektorów nadzorowanych placówek.
9. Opiniowanie wniosków osób prawnych i fizycznych w sprawie założenia szkół i przedszkoli niepublicznych.
10. Wnioskowanie o zakładanie, przekształcanie i likwidowanie szkół, przedszkoli za zgodą kuratora oświaty.
11. Występowanie z wnioskiem w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych
do dyrektora szkoły i kuratora oświaty.
12. Przygotowywanie w porozumieniu z dyrektorami rocznych projektów organizacji przedszkoli, szkół i placówek na nowy rok szkolny, oraz aneksów do tych projektów.
13. Planowanie i rozdział środków finansowych na prowadzenie poszczególnych przedszkoli
oraz szkół podstawowych i gimnazjów.
14. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy w zakresie problematyki należącej
do kompetencji Wydziału,
15. Dokonywanie w porozumieniu z Kuratorem Oświaty cząstkowej oceny pracy dyrektorów szkół
i przedszkoli.
16. Negocjowanie projektów układów zbiorowych pracy dla pracowników placówek oświatowych
nie będących nauczycielami.
17. Wyrażanie stanowiska dot. obniżki nauczycielowi tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
na wniosek dyrektora placówki.
18. Nadzór nad organizowaniem dowozów uczniów do szkół i dzieci 5 i 6 letnich do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przewozów szkolnych.
19. Prowadzenie rejestru niepublicznych placówek oświatowych i kulturalnych.
20. Koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów oraz przygotowywanie sprawozdań z doskonalenia.
21. Prowadzenie spraw i przygotowywanie dokumentów związanych z nadaniem odznaczeń oraz nagród pracownikom oświaty.
22. Opracowywanie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych.
23. Współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie w sprawie opiniowania i uzgadniania regulaminu wynagradzania nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, przyznawania nagród dla pracowników oświaty, zwolnień pracowników oświaty.
24. Prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopni awansu zawodowego.
25. Organizowanie szkoleń i narad z dyrektorami placówek oświatowo – wychowawczych.
26. Nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości oraz wykonywanie zadań związanych z ustawą o systemie informacji oświatowej.
27. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, opracowywanie planów rozwoju gminy w tym zakresie.
28. Opracowywanie i koordynowanie realizacji programów edukacji kulturalnej i samorządowej wśród dzieci i młodzieży. 
29. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury, uzgadnianie kierunków i form realizacji wspólnych przedsięwzięć.
30. Prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy w zakresie tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i sportu.
31. Nadzór nad przygotowywaniem i realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
32. Organizacja gminnych obchodów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
33. Prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem i sprawozdawczością dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego.
34. Wnioskowanie w sprawie tworzenia, likwidacji jednostek organizacyjnych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji, instytucji kultury, placówek oświatowo - wychowawczych.
35. Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej,
oraz Komisji z zakresu działania Wydziału.
36. Wydawanie decyzji o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych.
37. Nadzór nad sprawami związanymi z rozliczaniem zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę przyuczania do zawodu młodocianych pracowników.
38. Opracowanie i analiza planów strategicznych dotyczących lokalnego systemu oświaty.
39. Koordynowanie spraw dotyczących Młodzieżowej Rady Miejskiej.
40. Opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy ze środków MEN i innych źródeł
na realizację projektów w zakresie oświaty.
41. Nadzór nad realizacją obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy.
42. Nadzór nad dowozami osób niepełnosprawnych do WTZ i dzieci do ZSS w Krośnie Odrzańskim.
43. Zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących stanu realizacji zadań oświatowych w gminie
za poprzedni rok szkolny oraz przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadań.
44. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych statystycznych w zakresie edukacji.
45. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów i pracowników oświatowych szkół i przedszkoli
oraz nadzór nad prowadzeniem obsługi finansowo – księgowej gminnych jednostek oświatowych w ramach centrum usług wspólnych.
46. Koordynowanie spraw dotyczących działalności Rady Seniorów.
47. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

stanowisko kierownicze, administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

ponad 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dodatkowe uprawnienia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o szkoleniach – kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-24 14:30:00
b. Sposób:
 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 24 listopada 2017 r.
  do godziny 14.30
  . O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby. List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.)”.
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Sekretarz Gminy Telefon: 68 4109700 lub Inspektor ds. kadr Telefon: 684109710.
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu