ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2017-07-10

Ogłoszono dnia: 2017-07-10 przez Wioletta Pobiedzińska

Termin składania dokumentów: 2017-07-20 15:30:00

Nr ogłoszenia: 5/2017

Id ogłoszenia: O.2110.5.2017.WP

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada wykształcenie minimum średnie oraz trzyletni staż pracy.
 4. Posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej lub administracji państwowej.
 5. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 6. Zna przepisy prawa z zakresu:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • Ordynacji podatkowej oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
      7. Posiada znajomość zagadnień związanych z przedstawionym poniżej zakresem zadań.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Minimum roczne doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką opisanego poniżej stanowiska.
 2. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 3. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 4. Samodzielność, dokładność, sumienność, staranność, kreatywność, terminowość, dobra organizacja pracy.
 5. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie dokumentacji z zakresu postępowania egzekucyjnego w zakresie zaległości z tytułu:
1) podatku od nieruchomości,
2) podatku rolnego,
3) podatku leśnego,
4) należności pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
5) podatku od środków transportowych,
6) opłaty śmieciowej pobieranej na terenie miasta Krosna Odrzańskiego,
2. Terminowe i bieżące wystawianie tytułów egzekucyjnych do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika oraz do Komornika Sądowego.
3. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych tj. zastawy, hipoteki i inne wynikające z ustawy Ordynacja Podatkowa.
4. Bieżąca współpraca z organami egzekucyjnymi oraz sporządzanie na ich wniosek dokumentów w zakresie toczącego się postępowania egzekucyjnego.
5. Wpisywanie hipotek do ksiąg wieczystych dłużników Gminy – analiza postępowań egzekucyjnych, sporządzanie wniosków do sądów rejonowych na terenie kraju.
6. Przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań obejmujących powierzone zadania.
7. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
8. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji Urzędu.
9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

ponad 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym w pracy w administracji samorządowej lub publicznej. (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-07-20 15:30:00
b. Sposób:
 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 20 lipca 2017 r. do godziny 15.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Specjalisty w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
Biuro Obsługi Interesanta

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest Inspektor ds. kadr. Telefon kontaktowy: 68 4109710.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Pobiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-07-10 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pobiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-10 12:27:17
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pobiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-07-10 16:09:17
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pobiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 14:43:30
Artykuł był wyświetlony: 464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu