ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Specjalista

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2017-08-01

Ogłoszono dnia: 2017-08-01 przez Wioletta Pobiedzińska

Termin składania dokumentów: 2017-08-14 16:30:00

Nr ogłoszenia: 6/2017

Id ogłoszenia: O.2110.6.2017.WP

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie  wyższym, preferowane rachunkowość, ekonomia, prawo.
 4. Posiada co najmniej czteroletni staż pracy.
 5. Posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej lub administracji rządowej.
 6. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 7. Zna przepisy prawa z zakresu:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 • ustawy o VAT,
 • ustawy o rachunkowości.
    8. Posiada znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz zagadnień związanych z przedstawionym poniżej zakresem zadań
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Minimum roczne doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką opisanego poniżej stanowiska.
 2. Dodatkowe kwalifikacje, studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej, finansów publicznych, rachunkowości.
 3. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 5. Samodzielność, dokładność, sumienność, staranność, kreatywność, terminowość, dobra organizacja pracy.
 6. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów jednostki, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i rozporządzeniami Ministra Finansów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych.
 2. Bieżące dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont oraz klasyfikacją budżetową.
 3. Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 4. Ewidencja i księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych.
 5. Analiza sald kont syntetycznych i analitycznych oraz wystawianie wewnętrznych dowodów księgowych.
 6. Terminowe przekazywanie dochodów jednostki na konto organu.
 7. Współpraca z innymi stanowiskami pracy odpowiedzialnymi za ewidencję analityczną dochodów jednostki w tym cykliczne uzgadnianie sald.
 8. Wystawianie faktur VAT i innych dokumentów obciążeniowych oraz dokonywanie przypisów na podstawie decyzji administracyjnych.
 9. Sporządzanie rejestrów sprzedaży VAT Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 10. Uzgadnianie sald kont rozrachunkowych (należności) i wystawianie potwierdzeń sald dla podmiotów zewnętrznych.
 11. Prowadzenie windykacji należności we współpracy z Radcą Prawnym.
 12. Prowadzenie rejestru upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie prowadzonych spraw.
 13. Sporządzanie rocznej analizy windykacji z zakresu wskazanych dochodów budżetowych.
 14. Sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu dochodów jednostki.
 15. Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS, w tym dot. środków trwałych.
 16. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdań finansowych.
 17. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 18. Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy (dokonywanie wycen i sporządzanie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych) oraz ustalanie niedoborów i nadwyżek.
 19. Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych w zakresie podatku VAT.
 20. Przygotowywanie informacji, analiz i sprawozdań obejmujących powierzone zadania.
 21. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
 22. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji Urzędu.
 23. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

ponad 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w tym w pracy w administracji samorządowej lub rządowej (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 6. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-08-14 16:30:00
b. Sposób:
 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 14 sierpnia 2017 r. do godziny 16.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby. List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest Inspektor ds. kadr. Telefon kontaktowy: 68 4109710.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Pobiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-08-01 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pobiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-01 13:21:57
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pobiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-08-01 13:25:07
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pobiedzińska Data ostatniej zmiany: 2017-09-13 15:18:30
Artykuł był wyświetlony: 495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu