ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Data udostępnienia: 2017-11-10

Ogłoszono dnia: 2017-11-10 przez Wioletta Pobiedzińska

Termin składania dokumentów: 2017-11-24 14:30:00

Nr ogłoszenia: 9/2017

Id ogłoszenia: O.2110.9.2017.WP

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 oraz ust 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane: prawo, geodezja, gospodarka nieruchomościami, administracja, ochrona środowiska, rolnictwo.
 4. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.
 5. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 6. Zna przepisy prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie środowiska, ustawie o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
 2. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy w zespole.
 3. Min 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
 4. Min. 2 letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 5. Prawo jazdy kat. B.
 6. Uprawnienia specjalistyczne (np. uprawnienia geodezyjne, wyceny nieruchomości).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością Wydziału zgodnie z wytycznymi Burmistrza i zadaniami stojącymi przed Wydziałem;
 2. Prawidłowe organizowanie pracy Wydziału i podziału pracy pomiędzy pracowników.
 3. Przestrzeganie procedur wynikających z prawa o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zamówień dokonywanych w Wydziale.
 4. Nadzór nad terminowym i prawidłowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników.
 5. Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady, oraz Komisji z zakresu działania Wydziału.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Wydziału dyscypliny pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnej oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. Odpowiedzialność za wyniki pracy Wydziału, prawidłową organizację oraz sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań.
 8. Przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych z działalnością Wydziału.
 9. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowywania projektu budżetu.
 10. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje posłów, senatorów, radnych, komisji Rady, wojewody, organów samorządu województwa i powiatu.
 11. Nadzór nad realizacją zadań Wydziału, w tym w szczególności:
 • gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawami i aktami normatywnymi organów gminy,
 • prowadzeniem rejestru mienia komunalnego i jego inwentaryzacją,
 • sporządzaniem załączanej do projektu uchwały budżetowej informacji o stanie mienia komunalnego,
 • sprzedażą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, użyczanie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych oraz organizowaniem przetargów w tym zakresie,
 • sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców, sprzedażą oraz oddawaniem w użytkowanie wieczyste działek budowlanych i przyległych,
 • przekazywaniem w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym,
 • prowadzeniem spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz nabywania gruntów na rzecz gminy do realizacji celów publicznych,
 • prowadzeniem spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nieodpłatnym przejmowaniem gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów,
 • prowadzeniem spraw z zakresu rolnictwa, w tym: sprawowaniem kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników) oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenia budynków rolniczych),
 • sporządzaniem sprawozdań do Ministra Skarbu w sprawie przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego,
 • prowadzeniem spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji oświetlenia publicznego, funkcjonowania targowisk, ich regulaminów, propozycji stawek opłat i sposobu poboru, spraw mieszkaniowych, gospodarki komunalnej,
 • prowadzeniem spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 • wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo Ochrony Środowiska i ustawy o ochronie przyrody, ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania, ustawy o ochronie zwierząt,
 • gospodarowaniem wodami, ochroną wód i ich zasobów,
 • zwalczaniem klęsk żywiołowych, w tym prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i realizacji programu przeciwpowodziowych,
 • współpracą z sołectwami,
 • prowadzeniem postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 • prowadzeniem zadań finansowanych przy współudziale Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 • rozliczaniem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
12. Nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
13. Nadzór właścicielski nad Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym Sp. z o.o.
14. Nadzór nad cmentarzami komunalnymi, wojennymi i wyznaniowymi.
15. Udział w programach zmierzających do podnoszenia aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

stanowisko kierownicze, administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

ponad 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 6. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dodatkowe uprawnienia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o szkoleniach, prawo jazdy – kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-24 14:30:00
b. Sposób:
 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 24 listopada 2017 r. do godziny 14.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańśkim
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby. List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.)”.
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Sekretarz Gminy Telefon: 68 4109700
lub Inspektor ds. kadr Telefon: 684109710.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Pobiedzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-10 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pobiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-10 17:40:44
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pobiedzińska Data udostępnienia informacji: 2017-11-10 17:41:19
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pobiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-01-29 18:12:06
Artykuł był wyświetlony: 494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu