ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Specjalista

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Data udostępnienia: 2018-02-07

Ogłoszono dnia: 2018-02-07 przez Wioletta Pobiedzińska

Termin składania dokumentów: 2018-02-19 16:30:00

Nr ogłoszenia: 3/2018

Id ogłoszenia: O.2110.3.2018.WP

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku administracja, prawo, administracja europejska lub pokrewne.
4. Posiada minimum 4 – letni staż pracy.
5. Posiada ca najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy:
a) przy projektach realizowanych ze środków zewnętrznych oraz
b) przy realizacji zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
6. Posiada znajomość obsługi komputera, sprzętu komputerowego, pakietu biurowego (MS Office), poczty elektronicznej, Internetu.
7. Zna przepisy prawa z zakresu:
 1. ustawy o samorządzie gminnym,
 2. postępowania administracyjnego,
 3. ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 5. ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) oraz wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
8. Posiada znajomość zagadnień związanych z przedstawionym poniżej zakresem zadań.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Umiejętność planowania i organizowania pracy, komunikatywność (pisemna i werbalna).
 4. Sumienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych w tym:
 1. opracowywanie wniosków aplikacyjnych;
 2. przygotowanie załączników do wniosku o dofinansowanie w postaci dokumentów technicznych, strategicznych, funkcjonalnych, finansowych,
 3. sporządzaniem fiszek informacyjnych zawierających dokładną analizę wytycznych w danym programie;
 4. dokonywanie analiz potrzeb gminy z punktu widzenia możliwości ich sfinansowania ze środków europejskich i innych programów;
 5. tworzenie bazy danych dotyczącej rodzaju programów, kryteriów i procedur w zakresie możliwości wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych gminy środkami zewnętrznymi;
 6. współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie koordynacji prac związanych z przygotowywaniem projektów wniosków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych
  i funduszy unijnych;
 7. poszukiwanie partnerów do realizacji projektów społecznych mających na celu w szczególności pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej oraz ograniczenie bezrobocia;
 8. stały monitoring funduszy pozabudżetowych kierowanych do gmin, przedsiębiorców i III sektora.;
 9. współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi (sołectwami), organizacjami pozarządowymi w zakresie informowania o dostępnych funduszach pomocowych
  i ogłaszanych konkursach naborów wniosków;
 10. współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania środków pomocowych;
 11. gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno – gospodarczych.
2. Współrealizacja projektów inwestycyjnych i miękkich współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych:
 1. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 2. przygotowanie niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie z instytucjami przyznającymi wsparcie,
 3. realizacja projektu oraz jego rozliczanie w zakresie obowiązujących wytycznych i zasad określonych przez instytucje przyznające wsparcie,
 4. utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą;
 5. opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
3. Monitoring i kontrola projektów:
 1. monitorowanie i kontrolowanie zgodności przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE
  i innych środków pomocowych;
 2. przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia;
 3. udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych UE;
 4. udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych organizacji oraz przedsiębiorców na temat możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych.
4. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów zgodnie z obowiązującym PZP, zasadą konkurencyjności oraz innymi wytycznymi w tym zakresie.
5. Współpraca przy opracowywaniu założeń i projektów programów społeczno – gospodarczych, w tym m.in.: Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Programu Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2023 i innych dokumentów programowych.
6. Przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych ze stanowiskiem.
7. Prowadzenie spraw z zakresu publicznego transportu zbiorowego, w tym współpraca z Krośnieńskim Związkiem Powiatowo – Gminnym.
8. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania pozwoleń na prowadzenie regularnych i specjalnych przewozów osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

ponad 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 6. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe przy projektach realizowanych ze środków zewnętrznych oraz przy realizacji zamówień publicznych w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych (np. kserokopie zakresów czynności, umowy zlecenia, referencje itp. – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-19 16:30:00
b. Sposób:
 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 19 lutego 2018 r. do godziny 16.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby. List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
Wymagane dokumenty (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.). Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobami upoważnionymi do kontaktu są: Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego tel. 68 4109740 oraz pracownik ds. kadr. tel. 68 4109710.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Pobiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-02-07 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pobiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-07 16:31:36
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pobiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-02-07 16:52:01
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pobiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 16:17:10
Artykuł był wyświetlony: 445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu