ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds koordynacji działań zmierzających do utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Data udostępnienia: 2018-04-12

Ogłoszono dnia: 2018-04-12 przez Wioletta Pobiedzińska

Termin składania dokumentów: 2018-04-23 16:30:00

Nr ogłoszenia: 5/2018

Id ogłoszenia: O.2110.5.2018.WP

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
 Kandydatem może być osoba która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Posiada wykształcenie wyższe, preferowana ukończona Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
 5. Posiada 3-letni staż pracy, w tym doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną przeciwpożarową lub zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.
 6. Posiada umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 7. Posiada prawo jazdy kat. B
 8. Posiada znajomość zagadnień związanych z przedstawionym poniżej zakresem zadań na stanowisku oraz przepisy prawa z zakresu:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
 • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • zagadnienia związane z prowadzeniem dokumentacji materiałowej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność analitycznego myślenia, radzenia sobie w trudnych (kryzysowych) sytuacjach oraz pracy w zespole.
 2. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dokumentów niejawnych (poufnych) - w przypadku braku dokumentu wymagane oświadczenie o braku sprzeciwu do poddania się przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego.
 3. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu minimum komunikatywnym.
 4. Rzetelność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
 5. Wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej, w tym:
1) ustalanie zakresu i struktury finansowania zadań realizowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zwanych dalej OSP, współudział w planowaniu budżetu w powyższym zakresie,
2) ustalanie zakresu i sposobu uczestniczenia gminy w finansowaniu zadań OSP poprzez zawieranie stosownych porozumień z jednostkami OSP w powyższym zakresie,
3) prowadzenie ewidencji jednostek OSP działających na terenie Gminy Krosno Odrzańskie oraz zbioru dokumentów stanowiących podstawę działania tych jednostek,
4) nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem przekazanym przez Gminę jednostkom OSP na realizację zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
5) współpraca z jednostkami OSP oraz Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy,
6) współpraca z jednostkami OSP w zakresie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, zapewnienie bezpłatnego umundurowania i ubezpieczenia.
 
2. Współdziałanie z pracownikami wydziału w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną, w szczególności z pracownikiem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie jego obowiązków oraz zastępowanie podczas nieobecności.
3. Realizowanie zadań z zakresu obrony Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezp. państwa, konfliktu militarnego i wojny.
4. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza i Naczelnika Wydziału USCiSO oraz jego zastępcy.
5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

ponad 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 6. Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz posiadane kwalifikacje.
 7. Kserokopia dowodu osobistego
 8. Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli poufne, w przypadku braku dokumentu oświadczenie o braku sprzeciwu do poddania się przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego.
 9. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-23 16:30:00
b. Sposób:
 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godziny 16.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby. List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.)”.
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest Główny Specjalista ds. kadr  telefon kontaktowy: 68 4109710 oraz Naczelnik Wydziału USCiSO telefon kontaktowy: 68 4109750

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Pobiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pobiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 16:48:54
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pobiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 16:51:25
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pobiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 14:39:52
Artykuł był wyświetlony: 405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu