ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Specjalista

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Data udostępnienia: 2018-04-12

Ogłoszono dnia: 2018-04-12 przez Wioletta Pobiedzińska

Termin składania dokumentów: 2018-04-23 16:30:00

Nr ogłoszenia: 6/2018

Id ogłoszenia: O.2110.6.2018.WP

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie  wyższym (preferowane o kierunku  budownictwo, architektura, inżynieria środowiska lub pokrewne).
 4. Posiada co najmniej czteroletni staż pracy.
 5. Posiada umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 6. Zna przepisy prawa z zakresu:
  • ustawy prawo budowlane,
  • ustawy prawo zamówień publicznych,
  • postępowania administracyjnego.
 7. Zna zagadnienia związane z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego.
 8. Posiada prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku oraz w zakresie przygotowywania, realizacji inwestycji i wykonywania robót budowlanych.
 2. Uprawnienia specjalistyczne (np. uprawnienia budowlane).
 3. Umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, wniosków, uwag i opinii.
 4. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania inwestycji.
 2. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji:
  1. przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych (szczegółowa analiza dokumentacji projektowej i kosztorysowej),
  2. przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
  3. przekazanie placu budowy dla wykonawców,
  4. koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo– rzeczowym,
  5. zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,
  6. nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań,
  7. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych,
  8. przeglądy gwarancyjne, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
 3. Sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy.
 4. Organizowanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych, w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych
 5. Opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
 6. Rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujących:
  1. zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,
  2. zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
  3. przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przejęcie na majątek zrealizowanego zadania.
 7. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe,    przemysłowe.
 8. Przygotowywanie sprawozdań i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych.
 9. Przyjmowanie wniosków dotyczących inwestycji lub remontów od osób fizycznych, instytucji, radnych i innych.
 10. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prowadzonych inwestycji.
 11. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów wydatków inwestycyjnych.
 12. Przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.
 13. Współudział w opracowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
 14. Współpraca przy opracowywaniu założeń i projektów programów społeczno – gospodarczych gminy.
 15. Opracowywanie kart zadań inwestycyjnych do projektu budżetu.
 16. Przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących remontów w jednostkach organizacyjnych gminy.
 17. Uczestnictwo w komisjach przetargowych i odbiorach robót dotyczących remontów w jednostkach organizacyjnych gminy.
 18. Współpraca w zakresie przygotowywania projektów wniosków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i funduszy unijnych.
 19. Koordynowanie monitoringu, sprawozdawczości rzeczowo – finansowej oraz rozliczanie przyjętych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 20. Przygotowywanie informacji o zrealizowanych projektach.
 21. Przygotowywanie postanowień, projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych
 22. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przy obsłudze i przetwarzaniu bazy danych osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji Urzędu.
 23. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

ponad 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 6. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), kserokopia prawa jazdy.
 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-23 16:30:00
b. Sposób:
 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 23 kwietnia 2018 r.
  do godziny 16.30 O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby. List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902, ze zm.)
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Główny Specjalista ds. kadr, telefon kontaktowy: 68 41 09 710

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Pobiedzińska Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 15:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pobiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 16:59:59
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pobiedzińska Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 17:01:22
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pobiedzińska Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 17:01:21
Artykuł był wyświetlony: 349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu