ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 0,5 etatu, umowa o pracę na czas określony

Ilość etatów: 0,5

Wydział: Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Data udostępnienia: 2019-02-28

Ogłoszono dnia: 2019-02-28 przez Wioletta Pobiedzińska

Termin składania dokumentów: 2019-03-15 14:30:00

Nr ogłoszenia: 2/2019

Id ogłoszenia: O.2110.2.2019.WP

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane wykształcenie o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub pokrewnym.
 5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej, w tym minimum 1 rok na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za gospodarkę finansową, ewentualnie z rozliczaniem finansowym lub w zakresie czynności kontrolnych.
 6. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 7. Zna zasady rozliczeń finansowych.
 8. Zna przepisy prawa z zakresu:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • postępowania administracyjnego,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy prawo zamówień publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Podinspektora w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
 2. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy.
 3. Umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, wniosków, uwag i opinii.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Posiada predyspozycje do przeprowadzania kontroli.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji kontroli i rekontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.
 2. Prowadzenie zbioru protokołów i zaleceń pokontrolnych.
 3. Przeprowadzanie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jednostek organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza planem kontroli oraz innych kontroli i badań doraźnych zleconych przez Burmistrza, a w szczególności kontroli finansowej.
 4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i sporządzenie planów realizacji zaleceń pokontrolnych.
 5. Przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych z działalnością Biura.
 6. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli.
 7. Przygotowywanie projektów wystąpień i zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
 8. Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie prowadzonych kontroli.
 9. Przeprowadzanie rekontroli wykonania zaleceń i wniosków wynikających z protokołów kontroli.
 10. Współpraca z audytorem wewnętrznym w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego.
 11. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
 12. Prowadzenie wymaganej dokumentacji dla procedur wynikających z prawa zamówień publicznych w odniesieniu do zakupów i zamówień dokonywanych na stanowisku pracy.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i współpraca z Inspektorem ochrony danych Urzędu,
 14. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim po zatwierdzeniu przez Kierownika Biura.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Umowa o pracę na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 0,5 etatu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. zaświadczenia o kursach, szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 7. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za gospodarkę finansową, rozliczaniem finansowym lub w zakresie czynności kontrolnych (zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopia zakresu czynności)
 8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosna Odrzańskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, s. 1)"

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-15 14:30:00
b. Sposób:
 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 15 marca 2019 r. do godziny 14.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby. List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim pod nr tel. 68 41 09 710

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Pobiedzińska Data wytworzenia informacji: 2019-02-28 15:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pobiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-01 11:13:28
Wprowadził informację do BIP: Wioletta Pobiedzińska Data udostępnienia informacji: 2019-03-05 08:06:33
Osoba, która zmieniła informację: Wioletta Pobiedzińska Data ostatniej zmiany: 2019-03-19 15:59:00
Artykuł był wyświetlony: 186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu