ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Data udostępnienia: 2019-04-03

Ogłoszono dnia: 2019-04-03 przez Wioletta Pobiedzińska

Termin składania dokumentów: 2019-04-15 16:30:00

Nr ogłoszenia: 5/2019

Id ogłoszenia: O.2110.5.2019.WP

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada wykształcenie wyższe preferowane w specjalności architektonicznej, ogólnobudowlanej lub sanitarnej.
 5. Posiada co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku pracy.
 6. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 7. Zna zagadnienia z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym przepisy prawa z zakresu:
 • ustawy Prawo budowlane.
 • ustawy Prawo zamówień publicznych,
        8. Zna zagadnienia związane z przedstawionym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego.
        9. Posiada prawo jazdy kat. B
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 2. Uprawnienia specjalistyczne (np. uprawnienia budowlane)
 3. Umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, wniosków, uwag i opinii.
 4. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych, w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
 2. Określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania inwestycji.
 3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji:
  1. przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych (szczegółowa analiza dokumentacji projektowej i kosztorysowej),
  2. przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
  3. przekazanie placu budowy dla wykonawców,
  4. koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo – rzeczowym,
  5. zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,
  6. nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań,
  7. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych,
  8. przeglądy gwarancyjne, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
 4. Sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy.
 5. Opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
 6. Rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujących:
  1. zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,
  2. zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
  3. przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przejęcie na majątek zrealizowanego zadania.
 7. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe,    przemysłowe.
 8. Przygotowywanie sprawozdań i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych.
 9. Opiniowanie wniosków dotyczących inwestycji lub remontów od osób fizycznych, instytucji, radnych i innych.
 10. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prowadzonych inwestycji.
 11. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów wydatków inwestycyjnych.
 12. Przygotowywanie materiałów do projektu budżetu oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.
 13. Współpraca w opracowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 14. Współpraca przy opracowywaniu założeń i projektów programów społeczno – gospodarczych gminy.
 15. Opracowywanie kart zadań inwestycyjnych do projektu budżetu.
 16. Analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących remontów w jednostkach organizacyjnych gminy.
 17. Uczestnictwo w komisjach przetargowych i odbiorach robót dotyczących remontów w jednostkach organizacyjnych gminy.
 18. Współpraca w zakresie przygotowywania projektów wniosków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i funduszy unijnych.
 19. Koordynowanie monitoringu, sprawozdawczości rzeczowo – finansowej oraz rozliczanie przyjętych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 20. Przygotowywanie informacji o zrealizowanych projektach.
 21. Przygotowywanie postanowień, projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 6. Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz posiadane kwalifikacje (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:
"Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosna Odrzańskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, s. 1)"
 
DRUKI DO POBRANIA [TUTAJ]

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-04-15 16:30:00
b. Sposób:
 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godziny 16.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.
 
DRUKI DO POBRANIA [TUTAJ]
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby. List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim pod nr tel. 68 41 09 710

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-03 16:06:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioletta Pobiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-04 09:18:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-24 10:43:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony