ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 9/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2019-09-02

Ogłoszono dnia: 2019-09-05 11:09:55 przez Wioletta Pobiedzińska

Termin składania dokumentów: 2019-09-17 15:30:00

Nr ogłoszenia: 9/2019

Id ogłoszenia: O.2110.9.2019.WP

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 3 letni staż pracy, preferowane o profilu ekonomicznym.
 5. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 6. Zna zagadnienia z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym przepisy prawa z zakresu:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego.
7. Posiada znajomość zagadnień związanych z przedstawionym poniżej zakresem zadań, w tym dotyczących ochrony wartości pieniężnych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie zawodowe w związane ze specyfiką opisanego poniżej stanowiska.
 2. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.
 3. Prawo jazdy kat. B
 4. Samodzielność, dokładność, staranność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, dobra organizacja pracy.
 5. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań, wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie obsługi kasowej na potrzeby Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek oświatowych Gminy, w tym:
 1. praca przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania do obsługi kasy,
 2. przyjmowanie wpłat od petentów, sołtysów, oraz z tytułu rozliczeń z pracownikami i odprowadzanie podjętej gotówki do banku,
 3. wypisywanie czeków rozrachunkowych i gotówkowych oraz podejmowanie gotówki do kasy,
 4. dokonywanie wypłaty gotówki na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów,
 5. odprowadzanie do banku nierozdysponowanej gotówki,
 6. bieżące sporządzanie raportów kasowych oddzielnie dla każdego rodzaju środków oraz przekazanie
  ich wraz z dokumentami przychodowymi i rozchodowymi odpowiedniej komórce księgowości.
2. Prowadzenie ewidencji przyjęcia i wydania depozytu - gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.
3. Prowadzenie rejestru papierów wartościowych i rejestru pobranych czeków.
4. Prowadzenie rejestru udzielonych pracownikom zaliczek oraz bieżąca kontrola nad terminowością ich rozliczania.
5. Weryfikacja pod względem rachunkowym przedkładanych sprawozdań z realizacji zadań publicznych i udzielanych dotacji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 6. Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz posiadane kwalifikacje.
 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  o następującej treści:
"Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosna Odrzańskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, s. 1)"
 
DRUKI DO POBRANIA [TUTAJ]

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-17 15:30:00
b. Sposób:
 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 17 września 2019 r.
  do godziny 15.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Piastów 22d/2
66-600 Krosno Odrzańskie
 

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby. List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1282 ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim pod nr tel. 68 41 09 710

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-02 13:13:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioletta Pobiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-05 11:09:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-03 11:41:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony