ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 22 stycznia 2013r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-24 10:20:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 22 stycznia 2013r.

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity ze zmianami) Wójt Gminy Krzeszyce zawiadamia, że w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Zakładu Recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2013 r. o godzinie 17:00 w sali wiejskiej w Muszkowie.
Z dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, w pokoju nr 19 w godzinach 8.00 do 15.30. Zgodnie z art. 95 § 1 kpa na rozprawie można zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Istnieje ponadto możliwość wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego.

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                                                                        (-) Czesław Symeryak

Miejsce podania do publicznej wiadomości:
1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Krzeszyce
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. Tablica informacyjna w Muszkowie
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Czarnecka Data wytworzenia informacji: 2013-01-24 10:20:46
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Czarnecka Data wprowadzenia do BIP 2013-01-24 10:20:46
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2013-01-24 10:21:38
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2013-01-24 10:21:38
Artykuł był wyświetlony: 1736 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 19 lutego 2013r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-19 14:29:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                Krzeszyce 19.02.2013r. 
Znak: MŁ.6220.02.04.2013
 

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Krzeszyce działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 2 czerwca 2011r. przełożony przez: EKO-PARTNER PLUS Sp. z o .o. ul. Staszica 18, 66-300 Międzyrzecz wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Zakład Recyklingu Odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński.
Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krzeszyce.
Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie właściwy do wydania opinii.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość:
- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urząd Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńskiej 16 pokój 19.
- składania uwag i wniosków w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy 66-435 Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, elektronicznej – na adres: oraz ustnej, do protokołu – w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńska 16 pokój 19.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od 19 lutego 2013r. do 7 marca 2013r.; uwagi w formie ustnej można składać w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy Krzeszyce.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzeszyce przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, iż – zgodnie z art. 35 przywołanej wyżej ustawy ooś – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu tj. po dniu 6 marca 2013r. pozostaną bez rozpatrzenia.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Czarnecka Data wytworzenia informacji: 2013-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Czarnecka Data wprowadzenia do BIP 2013-02-19 14:29:56
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2013-02-19 14:33:28
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2013-02-19 14:34:54
Artykuł był wyświetlony: 1700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu