ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-12-04 14:01:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr  142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi  zmianami) zwołuję XX  zwyczajną sesję Rady Gminy Krzeszyce VI  kadencji na dzień 10 grudnia 2012r. na godz. 12.00
Miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy  Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16.
PORZĄDEK OBRAD:
1.   Sprawy regulaminowe:
         a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
         b/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.   Przyjęcie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzeszyce w roku  szkolnym 2011/2012.
3.  Zmiana uchwały nr VII/21/07 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzeszyce zmienionej uchwałą nr XXXV/177/10 z dnia 31 marca 2010r. – podjęcie uchwały.
4.   Ustalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy Krzeszyce - podjęcie uchwały
5.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez  właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
7.   Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęcie uchwały.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
9.  Uchwalenie  rocznego programu współpracy w  roku 2013 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – podjęcie uchwały.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału  Gminy Krzeszyce na stałe okręgi  wyborcze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.      
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku  rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów  i wysokości wynagradzania za inkaso.
14. Zmiana uchwały budżetowej 2012r. – podjęcie uchwały.
15. Przyznanie w 2012r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – podjęcie uchwały.
16. Uchylenie uchwały Nr XIX/102/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 – podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie skargi Pani Katarzyny Bienias Dyrektora Biura Poselskiego Macieja Mroczka – podjęcie uchwały.
18. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
                                                                                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                                                                                                      Rady Gminy Krzeszyce
                                                                                                                                                                                             (-) Jan Galoński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Maria Parchimowicz Data wytworzenia informacji: 2012-12-04 14:01:02
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Parchimowicz Data wprowadzenia do BIP 2012-12-04 14:01:02
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2012-12-04 14:06:00
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2012-12-04 14:06:00
Artykuł był wyświetlony: 1963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 22 stycznia 2013r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-24 10:20:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 22 stycznia 2013r.

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity ze zmianami) Wójt Gminy Krzeszyce zawiadamia, że w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Zakładu Recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2013 r. o godzinie 17:00 w sali wiejskiej w Muszkowie.
Z dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, w pokoju nr 19 w godzinach 8.00 do 15.30. Zgodnie z art. 95 § 1 kpa na rozprawie można zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Istnieje ponadto możliwość wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego.

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                                                                        (-) Czesław Symeryak

Miejsce podania do publicznej wiadomości:
1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Krzeszyce
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. Tablica informacyjna w Muszkowie
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Czarnecka Data wytworzenia informacji: 2013-01-24 10:20:46
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Czarnecka Data wprowadzenia do BIP 2013-01-24 10:20:46
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2013-01-24 10:21:38
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2013-01-24 10:21:38
Artykuł był wyświetlony: 1744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 19 lutego 2013r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-19 14:29:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                Krzeszyce 19.02.2013r. 
Znak: MŁ.6220.02.04.2013
 

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Krzeszyce działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 2 czerwca 2011r. przełożony przez: EKO-PARTNER PLUS Sp. z o .o. ul. Staszica 18, 66-300 Międzyrzecz wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Zakład Recyklingu Odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński.
Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krzeszyce.
Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie właściwy do wydania opinii.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość:
- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urząd Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńskiej 16 pokój 19.
- składania uwag i wniosków w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy 66-435 Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, elektronicznej – na adres: oraz ustnej, do protokołu – w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńska 16 pokój 19.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od 19 lutego 2013r. do 7 marca 2013r.; uwagi w formie ustnej można składać w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy Krzeszyce.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzeszyce przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, iż – zgodnie z art. 35 przywołanej wyżej ustawy ooś – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu tj. po dniu 6 marca 2013r. pozostaną bez rozpatrzenia.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Czarnecka Data wytworzenia informacji: 2013-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Czarnecka Data wprowadzenia do BIP 2013-02-19 14:29:56
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Filipowicz Data udostępnienia informacji: 2013-02-19 14:33:28
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Filipowicz Data ostatniej zmiany: 2013-02-19 14:34:54
Artykuł był wyświetlony: 1708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu