ˆ

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Niegosławice w okresie od dnia 26.04.2019 r. do 31.12.2020 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-17 11:33:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZMIENIONE ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik do Zarządzenia
Nr 120.31.2019
Wójta Gminy Niegosławice
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 
Zapytanie ofertowe
na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Niegosławice
w okresie od dnia 26.04.2019 r. do 31.12.2020 r.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. ) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
1. Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Gmina Niegosławice
Adres: Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
Tel./faks 68 3781038,
e-mail: ,
www.niegoslawice.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Niegosławice oraz jej jednostek organizacyjnych.
Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:
- Urząd Gminy Niegosławice
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegosławicach
- Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach
- Szkoła Podstawowa w Przecławiu
- Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach
- Żłobek w Przecławiu
- Żłobek w Gościeszowicach
W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa zawierająca:
1. otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2187 ze zm.): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych)
w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej
2. obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
z zastosowaniem jednolitych procedur,
3. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego w placówce banku (oddział, filia, agencja)
4. generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
5. wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
6. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy
w zależności od potrzeb,
7. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
8. realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 16-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
9. dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia
w formie wyciągu bankowego w dniu następnym,
10. możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
11. możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight
z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym,
12. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie
z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach
na rachunek bieżący Gminy,
13. przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
14. możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Niegosławice
na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Niegosławice.
15. udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
16. wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,
17. inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp..
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług
i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych musi być
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia
z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku.
Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem
w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej
1. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych
w ramach obsługi bankowej,
2. Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej
z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy
w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Niegosławice i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:
1. Wykonawca nie będzie pobierał:
1) innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
2) prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
3) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
4) prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
5) prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,
6) prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,
7) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
8) prowizji i opłat za wydawanie blankietów czekowych
9) innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,
2. Wyciągi z rachunków bankowych wraz z załącznikami Zamawiający będzie mógł otrzymywać do godziny 10:00 następnego dnia roboczego po przeprowadzonej operacji,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Niegosławice
i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
7. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
Nazwa i kody określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 66 11 00 00 - 4 – usługi bankowe.
Dane dotyczące Zmawiającego znajdują się na stronie: www.niegoslawice.pl
3. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania umowy od dnia 26 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)
2. formularz cenowy (załącznik nr 2)
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5. zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy - Prawo bankowe.
6. oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym.
7. projekt umowy.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
stanowisko: Inspektor imię i nazwisko: Seweryn Bryl
tel. 68-3870500 faks 68-3781038 e-mail:
w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 - 14.00
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty będzie cena oferty o wadze 100%, na którą składają się następujące podkryteria i przypisane im wagi:
Nazwa kryterium
Waga
Cena oferty zgodnie z zał. 2 – Formularz cenowy
70 pkt
Oprocentowanie środków na lokacie
20 pkt
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym
10 pkt
Razem
100 pkt
2.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Nazwa kryterium
Wzór
Sposób oceny
Cena zamówienia zgodnie z pkt 1 zał. Nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy
Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 70 pkt. = liczba pkt.
0 – 70 pkt.
 
Oprocentowanie środków na lokacie zgodnie z pkt 3 zał. Nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Oprocentowanie badanej oferty /Oprocentowanie najwyższej oferty / x 20 pkt. = liczba pkt.
0 – 20 pkt.
 
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym zgodnie z pkt 2 zał. Nr 1 -Formularz ofertowy wykonawcy
Oprocentowanie badanej oferty/ Oprocentowanie najwyższej oferty / x 10 pkt. = liczba pkt.
0 – 10 pkt.
 
Razem
 
0 – 100 pkt.

 
8. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić
w „Formularzu cenowym" (załącznik Nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym wykonawcy " (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Obsługa bankowa budżetu Gminy Niegosławice
w okresie od 26 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku” na adres zamawiającego:
Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 – Sekretariat w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00.
10. Załączniki
Załączniki składające się na integralną część zapytania:
1) formularz ofertowy
2) formularz cenowy
 
 
 
 
 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
1. Zamawiający
Nazwa Zamawiającego: Gmina Niegosławice
Adres: Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
Tel./faks 68 3781038,
e-mail: ,
www.niegoslawice.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Niegosławice oraz jej jednostek organizacyjnych.
Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:
- Urząd Gminy Niegosławice
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegosławicach
- Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach
- Szkoła Podstawowa w Przecławiu
- Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach
- Żłobek w Przecławiu
- Żłobek w Gościeszowicach
W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa zawierająca:
1. otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1876): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych
i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych)
w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej
2. obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
z zastosowaniem jednolitych procedur,
3. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego w placówce banku (oddział, filia, agencja)
4. generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
5. wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
6. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy
w zależności od potrzeb,
7. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
8. realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 16-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
9. dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia
w formie wyciągu bankowego w dniu następnym,
10. możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
11. możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight
z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym,
12. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie
z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach
na rachunek bieżący Gminy,
13. przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
14. możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Niegosławice
na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Niegosławice.
15. udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
16. wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,
17. inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp..
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług
i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych musi być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stopę równą średniej miesięcznej stawki WIBID 1M ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego.
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia
z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku.
Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem
w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej
1. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych
w ramach obsługi bankowej,
2. Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej
z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy
w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Niegosławice i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:
1. Wykonawca nie będzie pobierał:
1) innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
2) prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
3) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
4) prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,
5) prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,
6) prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,
7) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
8) prowizji i opłat za wydawanie blankietów czekowych
9) innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,
2. Wyciągi z rachunków bankowych wraz z załącznikami Zamawiający będzie mógł otrzymywać do godziny 10:00 następnego dnia roboczego po przeprowadzonej operacji,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Niegosławice
i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
7. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
Nazwa i kody określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 66 11 00 00 - 4 – usługi bankowe.
Dane dotyczące Zmawiającego znajdują się na stronie: www.niegoslawice.pl
3. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania umowy od dnia 26 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)
2. formularz cenowy (załącznik nr 2)
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5. zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy - Prawo bankowe.
6. oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym położonym na terenie gminy Niegosławice.
7. projekt umowy.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
stanowisko: Inspektor  imię i nazwisko: Seweryn Bryl
tel. 68-3870500 faks 68-3781038  e-mail:
w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 - 14.00
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty będzie cena oferty o wadze 100%, na którą składają się następujące podkryteria i przypisane im wagi:
Nazwa kryterium
Waga
Cena oferty zgodnie z zał. 2 – Formularz cenowy
70 pkt
Oprocentowanie środków na lokacie
20 pkt
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym
10 pkt
Razem
100 pkt
2.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Nazwa kryterium
Wzór
Sposób oceny
Cena zamówienia zgodnie z pkt 1 zał. Nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy
Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 70 pkt. = liczba pkt.
0 – 70 pkt.
 
Oprocentowanie środków na lokacie zgodnie z pkt 3 zał. Nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Oprocentowanie badanej oferty /Oprocentowanie najwyższej oferty / x 20 pkt. = liczba pkt.
0 – 20 pkt.
 
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym zgodnie z pkt 2 zał. Nr 1 -Formularz ofertowy wykonawcy
Oprocentowanie badanej oferty/ Oprocentowanie najwyższej oferty / x 10 pkt. = liczba pkt.
0 – 10 pkt.
 
Razem
 
0 – 100 pkt.
 
8. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić
w „Formularzu cenowym" (załącznik Nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym wykonawcy " (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Obsługa bankowa budżetu Gminy Niegosławice
w okresie od 26 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku” na adres zamawiającego:
Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 – Sekretariat w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00.
10. Załączniki
Załączniki składające się na integralną część zapytania:
1) formularz ofertowy
2) formularz cenowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 11:33:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 11:42:55
Osoba, która zmieniła informację: Marta Skibiszewska Data ostatniej zmiany: 2019-04-18 11:07:08
Artykuł był wyświetlony: 105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Niegosławice w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-28 20:35:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Seweryn Bryl Data wytworzenia informacji: 2017-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Baranowska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-28 20:35:59
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Tarłowska Data udostępnienia informacji: 2017-11-28 20:36:37
Osoba, która zmieniła informację: Jolanta Tarłowska Data ostatniej zmiany: 2017-12-17 08:00:30
Artykuł był wyświetlony: 7394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegosławicach”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-11 12:30:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Niegosławice, 20.01.2017
RTG.DI.7011.1.2017
 
 
INFORMACJA
 
 
W związku zapytaniem ofertowym na „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) dla zadania : „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegosławicach” z dnia 11.01.2017 informuję, że po uwzględnieniu uwag o zbyt krótkim terminie realizacji zadania oraz informacji o braku możliwości dofinansowania Wójt Gminy Niegosławice odstępuje od wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego na powyższe zadanie.
Dziękujemy bardzo za zainteresowanie oraz nadesłane oferty.
Wójt Gminy Niegosławice
/-/ jan Kosiński
 
 
 
 
 
Znak sprawy RTG.DI.7011.1.2017 Niegosławice, 11.01.2017
 
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./
I. Zamawiający: Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
Adres do korespondencji: Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
tel. (68)3781038, faks (68)3781038
 
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
 
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegosławicach
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Projektowany zakres rzeczowy inwestycji ujęty w PFU:
- drogi dojazdowe do oczyszczalni ścieków, z przepustami;
- drogi i place na terenie oczyszczalni ścieków;
- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych z wydzieloną komorą na ścieki i osady płynne dowożone z oczyszczalni przydomowych;
- pompownia ścieków i osadów dowożonych;
- komora zasuw;
- instalacja do filtracji zużytego powietrza dla zbiornika retencyjnego ścieków i osadów;
- kontenerowa stacja przyjmowania ścieków i osadów;
- krata rzadka do wstępnej separacji zanieczyszczeń stałych ze ścieków i osadów dowożonych;
- instalacja sito-piaskownika w nowym budynku do mechanicznego oczyszczania ścieków;
- instalacja do mechanicznego odwadniania osadu na prasie taśmowej w nowym budynku;
- instalacja do poboru wody technologicznej ( ścieki oczyszczone z istniejącego zbiornika );
- zaplecze socjalne dla obsługi obiektów gospodarki osadowej;
- wiata odbioru osadu odwodnionego prasy taśmowej ;
- instalacja do higienizacji osadu odwodnionego wapnem;
- wiaty magazynowe dla odwodnionego osadu ;
- wiaty garażowe dla sprzętu komunalnego;
- adaptacja istniejącego pomieszczenia odwadniania osadu (draimad) na pomieszczenie gospodarcze;
- wstępny projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni obejmujący teren zbiornika retencyjnego ścieków i osadów dowożonych i części osadowej oczyszczalni (ogrodzenie, oświetlenie, komunikacja);
- instalacje elektryczne zewnętrzne;
- automatyka procesów odwadniania i higienizacji osadów ;
- rozbiórki obiektów przeznaczonych do likwidacji;
- częściowa renowacja konstrukcji istniejących zbiorników do biologicznego oczyszczania ścieków;
- odnowa elewacji istniejącego budynku ( malowanie, cokolik, podokienniki, opaska);
- dobór i wykaz mobilnego sprzętu komunalnego dla obsługi instalacji do odwadniania osadu;
 
  1. Program funkcjonalno- użytkowy dla inwestycji „Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w Niegosławicach” musi zawierać:
część 1. Opisowa;
część 2. Informacyjna;
część 3. Załączniki;
część 4. Tabela ryczałtowa wykazu cen-wymagania ogólne;
  1. Przygotowanie załączników w ramach PFU:
- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji;
- opracowanie wniosku dotyczącego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- opracowanie mapy do celów projektowych;
- wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego;
- aktualizacja założeń koncepcyjnych dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków — część opisowa i rysunkowa;
III. Termin realizacji zamówienia: do 30.01.2017 r., termin podpisania umowy: 20.01.2017 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu: wykonanie przynajmniej jednego Programu Funkcjonalno – Użytkowego w zakresie kanalizacji lub oczyszczalni ścieków.
Dopuszcza się złożenia oświadczenia z nazwą PFU, zleceniodawcy oraz terminem wykonania.
V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: formularz ofertowy, oświadczenie o wykonaniu przynajmniej jednego PFU
VI. Osoby uprawnione do kontaktu: Sławomir Świtajło, tel. 683781273
VII. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 19.01.2017 do godz. 15.30 Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, sekretariat lub pocztą elektroniczną na adres:
VIII. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty: jedynym kryterium jest cena (100%) w związku z powyższym nie wprowadza się kryteriów wagowych
IX. warunki wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Świtajło Data wytworzenia informacji: 2017-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Kosiński Data wprowadzenia do BIP 2017-01-11 12:30:49
Wprowadził informację do BIP: Marta Skibiszewska Data udostępnienia informacji: 2017-01-11 12:42:30
Osoba, która zmieniła informację: Marta Skibiszewska Data ostatniej zmiany: 2017-01-20 14:29:41
Artykuł był wyświetlony: 10677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

zapytanie ofertowe: zakup i dostawa mat typu puzzle

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-24 12:10:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Tarłowska Data wytworzenia informacji: 2016-11-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Kosiński Data wprowadzenia do BIP 2016-11-24 12:10:34
Wprowadził informację do BIP: Marta Skibiszewska Data udostępnienia informacji: 2016-11-24 12:35:02
Osoba, która zmieniła informację: Marta Skibiszewska Data ostatniej zmiany: 2016-12-07 15:01:39
Artykuł był wyświetlony: 11182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu