Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegosławice"

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-03 12:36:32 przez Marta Skibiszewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 
 
Niniejszym zapraszamy do składania ofert na:
 
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegosławice”
 
 
 
 
Zamawiający:
 
Gmina Niegosławice
67-312 Niegosławice 55
NIP: 924-10-01-543
REGON: 970770422
 
Tel./fax (68) 378 10 38
e-mail:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzam :
 
……………………………………
(Podpis kierownika Zamawiającego)
 
 
 
Niegosławice, dnia 3 czerwiec 2019 r.
 
 
 
 
I. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegosławice. Usługa demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest będzie realizowana na posesjach prywatnych na terenie Gminy Niegosławice. Zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców przewiduje się utylizację ok. 13,98 Mg azbestu, cementowo azbestowych płyt falistych stanowiących głównie pokrycia dachowe, z czego 558 m² - 6,14 Mg jest zamontowana na dachach budynków i przewidziana do rozbiórki oraz 712,7 m²- 7,84 Mg jest zdemontowane i złożone na posesji.
  2. Wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, że wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania wykorzysta wyłącznie
   w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm).
  3. Do Wykonawcy należeć będzie wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, normami i przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z:
   1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
   2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973),
   3. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),
   4. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923),
   5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824),
   6. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
    z późn. zm.),
   7. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
    z późn. zm.).
  4. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwa rodzaje zadań:
 
   1. Zadanie nr 1 – demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie roboty związane demontażem materiałów zawierających azbest z nieruchomości objętych wykazem; zebranie zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem - emisją azbestu do środowiska; załadunek materiałów zawierających azbest oraz ich transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie
    z rozporządzeniem, o którym mowa w niniejszym rozdziale pkt 3 ppkt 1.
   1. Zadanie nr 2 - zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
    i zalegających na nieruchomościach. Przez wymienione czynności Zamawiający rozumie prace polegające na zebraniu materiałów zawierających azbest zeskładowanych na nieruchomościach objętych wykazem; opakowanie materiałów zawierających azbest i ich zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem - emisją azbestu do środowiska; załadunek i transport materiałów zawierających azbest na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie
    z rozporządzeniem, o którym mowa w niniejszym rozdziale pkt 3 ppkt 1.
 
5. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego zadaniem nr 1:
Lp.
Miejscowość
Ilość wyrobów zawierających azbest w m2
Ilość wyrobów zawierających azbest w Mg
Liczba nieruchomości
1.
Przecław
38
0,42
1
2.
Gościeszowice
100
1,1
1
3.
Niegosławice
100
1,1
1
4.
Niegosławice
40
0,44
1
5.
Niegosławice
80
0,88
1
6.
Gościeszowice
180
1,98
1
7.
Gościeszowice
20
0,22
1
 
Suma
558
6,14
7
 
6. Dane ilościowe z podziałem na miejscowości dla zakresu objętego zadaniem nr 2:
Lp.
Miejscowość
Ilość wyrobów zawierających azbest w m2
Ilość wyrobów zawierających azbest w Mg
Liczba nieruchomości
1.
Stara Jabłona
90
0,99
1
2.
Gościeszowice
39
0,43
1
3.
Niegosławice
180
1,98
1
4.
Krzywczyce
37,5
0,41
1
5.
Gościeszowice
60
0,66
1
6.
Sucha Dolna
17,2
0,19
1
7.
Niegosławice
89
0,98
1
8.
Niegosławice
40
0,44
1
9.
Sucha Dolna
100
1,1
1
10.
Stara Jabłona
60
0,66
1
 
Suma
712,7
7,84
10
 
 1. Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.
 2. Wykonawca ustali pisemnie z właścicielami nieruchomości znajdujących się na wykazie obiektów szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z realizacją zadania nr 1 i zadania nr 2 w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy
  i przekazania przez Zamawiającego wykazu obiektów objętych realizacją zadania. Na podstawie ustalonych terminów z właścicielami nieruchomości, Wykonawca sporządzi harmonogram prac.
 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię harmonogramu prac, o którym mowa w pkt 8 niniejszego rozdziału niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu wyznaczonego na sporządzenie tego harmonogramu.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu prac w przypadku gdy:
 1. wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania nr 1 i/lub zadania nr 2,
 2. wystąpią inne okoliczności leżące po stronie właścicieli nieruchomości, uniemożliwiające wykonywanie prac związanych z realizacją zadania nr 1 i/lub zadania nr 2 zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię zaktualizowanego harmonogramu prac niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania zmiany z powodu okoliczności, o których mowa w pkt 10 ppkt 1 i 2 niniejszego rozdziału, z pisemnym uzasadnieniem zmiany terminu realizacji prac.
 2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie i drogą e-mail na adres podany
  w umowie o każdej przeszkodzie uniemożliwiającej prawidłową i/lub terminową realizację zadania, najpóźniej następnego dnia od wystąpienia przeszkody.
 3. Przed wykonaniem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca ma obowiązek dokonania zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zgłoszenie do przystąpienia prac, wraz ze szczegółowym harmonogramem prac, uwzględniając 7 - dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie Gminy Niegosławice.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 niniejszego rozdziału.
 5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne na czas wykonywania zadania objętego niniejszą umową ważnego ubezpieczenia OC w zakresie działalności firmy lub specjalnie wykupiona polisę ubezpieczenia dla zakresu niniejszej umowy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały, narzędzia, sprzęt niezbędny do wykonywania przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.
 7. Wykonawca urządzi we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, zaplecza dla wykonywanych prac oraz zabezpieczy tereny, na których będzie usuwany azbestu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 niniejszego rozdziału.
 9. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej nieruchomości objętej wykazem i dla każdego rodzaju zadania oddzielnie przy udziale właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości (z której odbierane są materiały zawierające azbest) i pracownika Zamawiającego. Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie atesty i/lub certyfikaty i/lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi.
 10. Wykonawca sporządzi protokoły odbioru prac na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości (dla każdej z nieruchomości i dla każdego
  z typu zadań oddzielnie) wraz z określeniem ilości odebranych odpadów w m2 i Mg po dokonaniu ważenia na warunkach opisanych w pkt 19 niniejszego rozdziału, potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy, właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości i pracownika Zamawiającego w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości, Wykonawcy oraz Zamawiającego.
 11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
 12. Po wykonaniu prac, o których mowa w pkt 18 niniejszego rozdziału, Wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie
  z § 8 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 niniejszego rozdziału dla każdej nieruchomości i dla każdego z zadań oddzielnie.
 13. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sporządzoną z realizacji prac objętych zdaniem nr 1 i zadaniem nr 2 dokumentację fotograficzną obiektów w wersji papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD) sprzed rozpoczęcia usuwania z nich wyrobów zawierających azbest, jak i po ich usunięciu dla każdej nieruchomości objętej wykazem
  i danego typu zadania oddzielnie.
 14. Dokumentacja fotograficzna winna być sporządzona w następujący sposób: minimum 4 zdjęcia dla każdej nieruchomości ujętej w wykazie obiektów w sposób umożliwiający identyfikację obiektu budowlanego wraz z podaniem miejscowości i adresu nieruchomości, ze zdjęć wynikać ma rodzaj/zakres wykonywanego zadania (minimum 2 zdjęcia sprzed rozpoczęcia usuwania z nieruchomości wyrobów zawierających azbest
  i minimum 2 zdjęcia po usunięciu z nieruchomości wyrobów zawierających azbest), maksymalnie 2 zdjęcia na jedną kartkę A4. Przedłożenie dokumentacji fotograficznej wykonanej w analogiczny sposób dotyczy również nieruchomości, na których zeskładowano wyroby zawierające azbest i nie będą na tych nieruchomościach wykonywane prace demontażowe. Jeżeli na danej nieruchomości wykonywane będą oba zadania - dokumentację fotograficzną należy sporządzić dla każdego z zadań oddzielnie.
 15. Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.
 16. Wykonawca zapewni transport odpadów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska na przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem ich unieszkodliwienia.
 17. Odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.
 18. Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac wraz
  z uzyskaniem oświadczenia właściciela nieruchomości objętej usuwaniem azbestu
  o doprowadzeniu działki, z której był pobierany azbest do należytego stanu i porządku.
 19. Jeżeli w trakcie realizacji robót/zadania Wykonawca uszkodzi i/lub zniszczy i/lub zanieczyści tereny sąsiednie, w tym drogi winien je przywrócić po zakończeniu realizacji zadania do stanu pierwotnego.
 20. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko (miejsce utylizacji) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
  w postaci karty przekazania odpadów. Karty przekazania odpadów powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 niniejszego rozdziału. Waga z karty przekazania odpadów na składowisko z danej nieruchomości winna odpowiadać wadze określonej w protokołach, o których mowa w pkt 18 niniejszego rozdziału.
 21. Karty przekazania odpadów, o których mowa powyżej winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (wyroby zawierające azbest ujęte w wykazie obiektów - objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze). Nie dopuszcza się łączenia w kartach odpadów unieszkodliwionych w ramach innej umowy i/lub dla nieruchomości znajdujących się poza wykazem przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy.
 22. Karty przekazania odpadów, oświadczenia oraz wszystkie wymienione w niniejszym rozdziale protokoły, wykazy, zestawienia, dokumentacja fotograficzna i inne dokumenty winny być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania bez uwag.
 23. Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru końcowego zadania bez uwag w przypadku braku kart przekazania odpadów i/lub innych dokumentów określonych w niniejszym Opisie.
 24. Za datę ukończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia zakończenia prac, jeżeli w wyniku powyższego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy bez uwag.
 25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem prac.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadu przeznaczonego do utylizacji. Uzależnione jest to wielkością otrzymanej z WFOŚiGW w Zielonej Górze i NFOŚiGW w Warszawie dotacji, oraz zaproponowaną przez Wykonawcę ceną za utylizację 1 tony materiałów azbestowych.
 
Kryterium wyboru oferty: 100% cena brutto.
 
Kod CPV 45262660-5
 
II. Termin i miejsce realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.07.2019 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. posiadanie zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),
  2. posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed terminem składania ofert),
  3. wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
 
IV. Termin i miejsce składania ofert: 14.06.2019 r. do godz. 15:30.
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy Niegosławice, 67-312 Niegosławice 55, sekretariat (pokój nr 14).
 
UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie lub w innym miejscu nie będą rozpatrywane
i zostaną zwrócone bez otwierania.
 
V. Zawartość oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie
z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy.
Do oferty Wykonawca dołącza następujące dokumenty:
   1. wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1,
   2. dokumenty wymienione w pkt III a, b, (oryginał lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta),
   3. wypełnione załączniki:
- załącznik nr 2, 3, 4, 5
   1. koszty sporządzenia oferty pokrywa oferent.
 
VI. Informacje o formalnościach:
 1. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę,
 2. zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze wykonawcy,
 3. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
 4. do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj., odwołanie, skarga,
 5. w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
VII. Osoby uprawnione do kontaktu:
Jarosław Wesołowski, pok. 2, tel. 68 378 10 75.
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 – oświadczenie,
- załącznik nr 3 – oświadczenie,
- załącznik nr 4 - oświadczenie,
- załącznik nr 5 - oświadczenie,
- załącznik nr 6 - projekt umowy.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Wesołowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-03 12:31:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Skibiszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-03 12:36:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skibiszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-17 10:52:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5706 raz(y)