Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegosławicach”

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-11 12:42:30 przez Marta Skibiszewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Niegosławice, 20.01.2017
RTG.DI.7011.1.2017
 
 
INFORMACJA
 
 
W związku zapytaniem ofertowym na „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) dla zadania : „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegosławicach” z dnia 11.01.2017 informuję, że po uwzględnieniu uwag o zbyt krótkim terminie realizacji zadania oraz informacji o braku możliwości dofinansowania Wójt Gminy Niegosławice odstępuje od wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego na powyższe zadanie.
Dziękujemy bardzo za zainteresowanie oraz nadesłane oferty.
Wójt Gminy Niegosławice
/-/ jan Kosiński
 
 
 
 
 
Znak sprawy RTG.DI.7011.1.2017 Niegosławice, 11.01.2017
 
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./
I. Zamawiający: Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
Adres do korespondencji: Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
tel. (68)3781038, faks (68)3781038
 
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
 
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegosławicach
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Projektowany zakres rzeczowy inwestycji ujęty w PFU:
- drogi dojazdowe do oczyszczalni ścieków, z przepustami;
- drogi i place na terenie oczyszczalni ścieków;
- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych z wydzieloną komorą na ścieki i osady płynne dowożone z oczyszczalni przydomowych;
- pompownia ścieków i osadów dowożonych;
- komora zasuw;
- instalacja do filtracji zużytego powietrza dla zbiornika retencyjnego ścieków i osadów;
- kontenerowa stacja przyjmowania ścieków i osadów;
- krata rzadka do wstępnej separacji zanieczyszczeń stałych ze ścieków i osadów dowożonych;
- instalacja sito-piaskownika w nowym budynku do mechanicznego oczyszczania ścieków;
- instalacja do mechanicznego odwadniania osadu na prasie taśmowej w nowym budynku;
- instalacja do poboru wody technologicznej ( ścieki oczyszczone z istniejącego zbiornika );
- zaplecze socjalne dla obsługi obiektów gospodarki osadowej;
- wiata odbioru osadu odwodnionego prasy taśmowej ;
- instalacja do higienizacji osadu odwodnionego wapnem;
- wiaty magazynowe dla odwodnionego osadu ;
- wiaty garażowe dla sprzętu komunalnego;
- adaptacja istniejącego pomieszczenia odwadniania osadu (draimad) na pomieszczenie gospodarcze;
- wstępny projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni obejmujący teren zbiornika retencyjnego ścieków i osadów dowożonych i części osadowej oczyszczalni (ogrodzenie, oświetlenie, komunikacja);
- instalacje elektryczne zewnętrzne;
- automatyka procesów odwadniania i higienizacji osadów ;
- rozbiórki obiektów przeznaczonych do likwidacji;
- częściowa renowacja konstrukcji istniejących zbiorników do biologicznego oczyszczania ścieków;
- odnowa elewacji istniejącego budynku ( malowanie, cokolik, podokienniki, opaska);
- dobór i wykaz mobilnego sprzętu komunalnego dla obsługi instalacji do odwadniania osadu;
 
  1. Program funkcjonalno- użytkowy dla inwestycji „Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w Niegosławicach” musi zawierać:
część 1. Opisowa;
część 2. Informacyjna;
część 3. Załączniki;
część 4. Tabela ryczałtowa wykazu cen-wymagania ogólne;
  1. Przygotowanie załączników w ramach PFU:
- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji;
- opracowanie wniosku dotyczącego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- opracowanie mapy do celów projektowych;
- wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego;
- aktualizacja założeń koncepcyjnych dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków — część opisowa i rysunkowa;
III. Termin realizacji zamówienia: do 30.01.2017 r., termin podpisania umowy: 20.01.2017 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu: wykonanie przynajmniej jednego Programu Funkcjonalno – Użytkowego w zakresie kanalizacji lub oczyszczalni ścieków.
Dopuszcza się złożenia oświadczenia z nazwą PFU, zleceniodawcy oraz terminem wykonania.
V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: formularz ofertowy, oświadczenie o wykonaniu przynajmniej jednego PFU
VI. Osoby uprawnione do kontaktu: Sławomir Świtajło, tel. 683781273
VII. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 19.01.2017 do godz. 15.30 Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, sekretariat lub pocztą elektroniczną na adres:
VIII. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty: jedynym kryterium jest cena (100%) w związku z powyższym nie wprowadza się kryteriów wagowych
IX. warunki wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Świtajło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Kosiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-11 12:30:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Skibiszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-11 12:42:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skibiszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-20 14:29:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17579 raz(y)