ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Niegosławicach

Miejsce pracy: Gminne Centrum Kultury w Niegosławicach

Wymiar etatu: Pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminne Centrum Kultury w Niegosławicach

Data udostępnienia: 2017-09-19

Ogłoszono dnia: 2017-09-19 11:42:56 przez Józefa Jędrzejowska

Termin składania dokumentów: 2017-10-23 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2017

Zlecający: Wójt Gminy Niegosławice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
      1)  obywatelstwo polskie,
      2)  wykształcenie wyższe,
3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Gminnego
      Centrum Kultury,
4)   co najmniej 5 letni staż  pracy (umowa o pracę),
5)   niekaralność za przestępstwo umyślne,
6)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7)   niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem  
      środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1pkt.4 ustawy  z dnia 17 grudnia
      2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
      (tj. Dz. U. z  2017 r. poz.1311).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad jej finansowania,
 2. znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o sporcie, o organizowaniu imprez masowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. dyspozycyjność, komunikatywność i odporność na stres,
 4. umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
 5. umiejętność pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, artystycznymi,
 6. dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną,
 7. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zarządzanie GCK w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w Statucie GCK,
 2. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe GCK,
 3. kierowanie GCK i reprezentowanie go na zewnątrz,
 4. wykonywanie zadań pracodawcy wobec pracowników GCK w zakresie prawa pracy,
 5. dbanie o prawidłową gospodarkę finansową GCK,
 6. zarządzanie mieniem GCK,
 7. współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami, artystami i twórcami, organami Gminy Niegosławice oraz mieszkańcami Gminy Niegosławice.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wymiar etatu: Pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Gminne Centum Kultury w Niegosławicach z/s w Gościeszowicach

V. Wymagane dokumenty:

 1. kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 2. list motywacyjny ,
 3. CV,
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie  (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 5. kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów  
 7. kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 8. koncepcję kierowania placówką (max 3 strony A4),
 9. aktualne oświadczenie potwierdzające warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 10. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 11. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 12. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowaw art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1311),
 13. oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz.922) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
  Składane dokumenty:
a/ list motywacyjny, oświadczenia, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, koncepcja oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata,
b/ kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-23 15:30:00
b. Sposób:
Oferty  wraz z dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Niegosławicach”
c. Miejsce:
Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy , w godzinach pracy urzędu lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy w Niegosławicach  55  67-312 Niegosławice  w terminie do dnia 23 października 2017   roku do godz.1530  (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci mogą zapoznać się z  warunkami  organizacyjno- finansowymi działalności Gminnego Centrum Kultury w Niegosławicach, w tym celu należy skontaktować się z Urzędem Gminy w Niegosławicach.
 2. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Niegosławice.
 3. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Niegosławice.
 5. Przewidywany termin zatrudnienia  z dniem 06 listopada 2017 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Kosiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Jędrzejowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-19 11:28:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Suszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-19 11:42:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-24 15:40:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony