ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. obsługi projektu partnerskiego pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

Miejsce pracy: Urząd Gminy Niegosławice oraz siedziby pozostałych Partnerów projektu

Wymiar etatu: Pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Organizacyjny

Data udostępnienia: 2018-04-17

Ogłoszono dnia: 2018-04-17 przez Józefa Jędrzejowska

Termin składania dokumentów: 2018-04-26 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Zlecający: Wójt Gminy Niegosławice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe lub średnie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o finansach publicznych, o rachunkowości,
b) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
e) operatywność, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, inicjatywa.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) dbałość o należyte wykonywanie zadań w ramach realizowanego projektu,
b) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu realizacji projektu,
c) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
d) weryfikacja i kontrola zgodności dostaw,
e) dbałość o osiąganie założonych w projekcie wskaźników rezultatu,
f) kontakty z partnerami projektu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) wymiar etatu – pełen etat
b) miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Niegosławice oraz siedziby pozostałych Partnerów projektu tj. Gmina Bytnica, Gmina Gubin o statusie miejskim, Gmina Gubin – wiejska, Gmina Krzeszyce, Gmina Kolsko, Gmina Skąpe, Gmina Lubrza, Gmina Zbąszynek, Gmina Kożuchów, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto Żary, Gmina Gozdnica, Gmina Babimost, Gmina Maszewo,
c) praca przy wykorzystaniu komputera ( powyżej 4 godzin dziennie)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
b) życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopia lub odpis dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, dorobek,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie pracodawcy dokumentujących okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru,
f) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
h) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
i) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
j) w przypadku gdy kandydat /ka jest osobą niepełnosprawną – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
UWAGA: Wszystkie składane dokumenty niebędące oryginałami, kandydat/kandydatka potwierdza klauzulą „Za zgodność z oryginałem” opatruje datą i czytelnym własnoręcznym podpisem lub potwierdza w najbliższym urzędzie gminy/miasta.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-26 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko ds. obsługi projektu partnerskiego pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego””
c. Miejsce:
Osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Niegosławicach lub pocztą na adres Urząd Gminy w Niegosławicach, 67-312 Niegosławice 55, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30.
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu.
 

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niegosławice oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest wyższy niż 6%.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Józefa Jędrzejowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Kosiński Data wprowadzenia do BIP 2018-04-17 13:53:33
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Suszko Data udostępnienia informacji: 2018-04-17 13:55:22
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Suszko Data ostatniej zmiany: 2018-05-02 13:56:56
Artykuł był wyświetlony: 295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu