ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent d/s obsługi sekretariatu urzędu

Miejsce pracy: Urząd Miejski W Nowym Miasteczku

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: REFERAT ORGANIZACYJNY

Data udostępnienia: 2019-09-02

Ogłoszono dnia: 2019-09-03 09:23:27 przez Justyna Majczak

Termin składania dokumentów: 2019-09-13 13:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2019

Zlecający: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie średnie
 7. minimum 2-letni staż pracy
 8. znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
 9. znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,
 10. znajomość przepisów prawnych związanych z problematyką pracy na stanowisku,
 11. umiejętność z zakresu obsługi programów komputerowych (Word, Excel, OpenOffice),poczty elektronicznej,
 12. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność ,
 2. umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się
  i przekazywania informacji,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) samodzielność, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
e) prawo jazdy kat. B,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie kancelarii urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną (rejestracja poczty wpływającej i wychodzącej z urzędu),
- obsługa centrali telefonicznej,
- wykonywanie czynności związanych z funkcją reprezentacyjną burmistrza
i sekretarza,
- zaopatrzenie w materiały biurowe, ich ewidencja i rozliczanie,
- prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
- przyjmowanie skarg i wniosków,
- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
- bieżące zaopatrywanie apteczki urzędu w środki farmaceutyczne,
- przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z burmistrzem
i sekretarzem,
- obsługa poczty elektronicznej, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza
w sprawach z zakresu stanowiska,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza i sekretarza.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy – budynek urzędu, I piętro, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcja narządów ruchu,
 2. praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z petentami urzędu,
 3. współpraca z innymi komórkami urzędu,
 4. obsługa komputera.
 5. wymiar etatu – 1 etat
 6. wynagrodzenie - zgodnie Zarządzeniem Nr 120.10.2016 Burmistrza Gminy
  i Miasta Nowe Miasteczko zmienionego zarządzeniem Nr 120.1.2018 w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku – wg XII kategorii zaszeregowania

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

1)  życiorys,
 1. list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności,
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających przebyte zatrudnienie,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.    

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-13 13:00:00
b. Sposób:
 1. w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referent ds. obsługi sekretariatu”.
c. Miejsce:
 1. Urząd Miejski w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko – sekretariat Urzędu – pok. Nr 3

VII. Informacje dodatkowe:

 1. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 3. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku (www.nowemiasteczko.pl)
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą:
 5. wymaganie dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku” – klauzula informacyjna stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 6. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przekroczył 6%

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowe Miasteczko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Majczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-03 09:21:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Świtoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-03 09:23:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Świtoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-18 11:21:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony