ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: Sk.2110.2.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Gospodarki Komunalnej

Data udostępnienia: 2018-10-05

Ogłoszono dnia: 2018-10-05 przez Ewa Urbaniak

Termin składania dokumentów: 2018-10-17 09:00:00

Nr ogłoszenia: Sk.2110.2.2018

Zlecający: Burmistrz Ośna Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
 • wykształcenie wyższe;
 • 5 letni staż pracy;
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie kierunkowe;
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • posiadanie znajomości przepisów prawa związanych z planowanym do powierzenia zakresem obowiązków, mile widziana znajomość kodeksu postępowania administracyjnego  oraz innych ustaw niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku pracy;
 • dobra obsługa komputera, w tym edytorów tekstu i arkuszy exell;
 • umiejętność szybkiego wyszukiwania aktów prawnych, aktów wykonawczych oraz informacji pomocniczych niezbędnych do stosowania na stanowisku pracy;
 • umiejętność pracy w zespole,
 • predyspozycje osobowościowe: łatwość nawiązywania kontaktów, obowiązkowość, skrupulatność, systematyczność, odpowiedzialność.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
I. w zakresie ogólnym:
1. Kierowanie i reprezentowanie na zewnątrz Zakładu Gospodarki Komunalnej;
2. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków obejmujących statutową działalność zakładu w granicach zwykłego zarządu;
3. Wykonywanie zadań wynikających z zakresu działalności zakładu określonej statutem ZGK – Uchwała NR XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2012 r. w tym w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady, komisje rady oraz dla potrzeb burmistrza,
                   - realizacja zadań wynikających z uchwał rady, zarządzeń i decyzji burmistrza,
                   - współdziałanie ze skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu,
                   - realizacja poleceń burmistrza w zakresie interpelacji i wniosków radnych,
- prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
- wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
4. Opracowywanie i przedkładanie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności ZGK;
5. Sporządzanie rocznego planu finansowego, udział w konstruowaniu budżetu w zakresie działalności ZGK;
6. Bieżąca i ścisła współ0praca z Urzędem Miejskim w zakresie prowadzonej działalności ZGK;
7. Wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec zatrudnianych pracowników ZGK;  
8. Wydawanie decyzji i poleceń służbowych w ramach posiadanego umocowania prawnego;
9. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci;
10. Zapewnienie warunków działalności kierowanej jednostki w ramach umocowań prawnych w zakresie sprawnej organizacji i funkcjonowania zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki;
11. Opracowywanie regulacji wewnętrznych na potrzeby sprawnego funkcjonowania zakładu pracy w granicach obowiązujących przepisów prawa;
12. Kierownictwo, nadzór i kontrola pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy według ich zakresów czynności i powierzonych zadań;
13. Prowadzenie kontroli wewnętrznej;
14 .Prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami , dokumentacji prowadzonej działalności gospodarczej;
15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza lub jego zastępcę a w zakresie finansowym również Skarbnika gminy
 
II. w zakresie działalności gospodarczej;
 1. opracowywanie planów rzeczowo-finansowych działalności gospodarczej;
 2. realizacja planów w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 3. dokonywanie analiz rzeczowo-finansowych działalności zakładu oraz prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości;
 4. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia kalkulacji na świadczone usługi;
 5. zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w tym celowości wydatkowanie środków finansowych;
 6. zapewnienie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i urządzeń pozostających w administrowaniu ZGK;
 7. zapewnienia prowadzenia na bieżąco dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej na administrowanych obiektach budowlanych oraz urządzeń i maszyn i instalacji technicznych;
 8. zapewnienie utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń wodociągowych w celu zaopatrzenia miasta i gminy w odpowiedniej jakości wodę pitną;
 9. zapewnienie należytej sprawności technicznej oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci sanitarnej i kanalizacji wód opadowych,
 10. utrzymanie taboru samochodowego i sprzętu technicznego w należytym stanie;
 11. zapewnienie racjonalnej gospodarki energetycznej paliwami płynnymi, stałymi, gazowymi, energią elektryczną i wodą;
 12. kierowanie, nadzór i kontrola wykonywanych przez ZGK prac i świadczonych usług;
 13. zapewnienie rzetelnego rozliczania pod względem rzeczowym i kosztów wykonywanych prac i usług;
 14. stałe prowadzenie efektywnych działań dla zapewnienia ilości usług i poszerzenia frontu wykonywanych robót;
 15. zapewnienie należytego zabezpieczenia powierzonego mienia przed kradzieżą, dewastacją i pożarem;
 16. prowadzenie zbioru obowiązujących przepisów prawnych;
 17. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa przez podległych pracowników;
 18. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zakładowego archiwum;
 19. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań wynikających w szczególności z ustaw:
- z dnia 7 czerwca 2001 r.
- z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
                        - z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
                        - z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
                        - z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1)
                        - innych przepisów szczególnych związanych ze statutową działalnością jednostki.
 
III. W zakresie organizacji pracy:
 1. Organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapobiegające wypadkom przy pracy i chorobom związanym z pracą;
 2. Zapewnienie przestrzegania zasad BHP, wydawanie poleceń usunięcia uchybień i kontrola ich wykonania;
 3. Zapewnienie wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
 4. Znajomość przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów i zasad BHP;
 5. Dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń , miejsc pracy i wyposażenia technicznego a także sprawność och5rony zbiorowej, ochron indywidualnych i ich stosowanie przez pracowników zgodnie z przeznaczeniem;
 6. Zapewnienie pracownikom zgodnego z tabelą obowiązującą w ZGK  odzieży i obuwia roboczego i ochronnego, ochrony indywidualnej i środków czystości;
 7. Opracowywanie i aktualizowanie wykazu stanowisk pracy, na których wymagane są dodatkowe kwalifikacje pracowników stosownie do obowiązujących przepisów prawa pracy, kierowanie na kursy i egzaminy kwalifikacyjne;
 8. Zapewnienie pracownikom instrukcji stanowiskowych BHP, przeprowadzenie instruktażu;
 9. Opracowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w ZGK, które winny być organizowane i wykonywane na polecenie pisemne, wydane w trybie ustalonym przez kierownika ZGK;
 10. Opracowanie wykazu prac obowiązkowo wykonywanych w zespołach 2 osobowych;
 11. Dokonywanie z udziałem pracowników okresowej oceny ryzyka zawodowego, zapoznawania pracowników z dokonana oceną;
 12. Zapewnienie sprzętu pomiarowo-kontrolnego stwierdzającego obecność gazów duszących, trujących i wybuchowo-pożarowych w komorach kanalizacyjnych przepompowni, studzienkach kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków;
 13. Zapewnienie wykonywania robót pożarowo niebezpiecznych na polecenie pisemna, po spełnieniu warunków zawartych w poleceniu;
 14. Prowadzenie szkoleń ogólnych i stanowiskowych pracowników w oparciu o program właściwy dla danego stanowiska;
 15.  Zgłaszanie do okresowych kontroli urządzeń technicznych podległych UDT;
 16. Przestrzeganie czasu pracy i rozkładu a także limitu i zasadności pracy w godzinach nadliczbowych;
 17. Organizowanie czasu pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników , przy wykorzystaniu ich uzdolnień  i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
 18. Organizowanie i kontrola pracy pracowników wykonujących pracę 1 osobową w systemie 3 zmianowym na oczyszczalni i wodociągu – ustalenie sposobu komunikowania się pracowników, częstotliwość kontaktów, dokumentowanie oraz podejmowanie działań w sytuacjach szczególnych;
 19. Zapewnienie przestrzegania i dyscypliny pracy w ZGK

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- wymiar czasu pracy: pełen etat,
- rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze,  wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6 %

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające posiadane staż pracy i doświadczenie wraz ze świadectwami pracy z zakończonych stosunków pracy;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku ds. księgowości budżetowej;
 • oświadczenie osoby o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne,
 • oświadczenie, o zapoznaniu się z klauzula informacyjną RODO – stanowiący zał. nr 1 – na formularzu stanowiącym zał. Nr 2 do ogłoszenia.
 •  inne dokumenty potwierdzające umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, o których mowa w pkt I ogłoszenia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-17 09:00:00
b. Sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty  i oznakować w następujący sposób: „Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 5 października 2018 r.  w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko kierownika zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim.
c. Miejsce:
Termin złożenia ofert upływa z dniem 17 października 2018 r. o godz. 9.00.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany jeśli oferta przed upływem godziny oraz daty wskazanej powyżej zostanie dostarczona do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim –  ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie - pok. nr 2.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Kandydaci spełniający wymogi formalne (w części dot. wymagań niezbędnych) zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego: Wyniki zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 
Kontakt w sprawie rekrutacji : Sekretarz Gminy  - mgr Ewa Urbaniak tel. 95 757 13 32.
 
 
 
 
Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim
 Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuję, że przysługiwać będą Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Ośno Lubuskie, reprezentowana przez Burmistrza Ośna Lubuskiego wykonującego czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników jednostek organizacyjnych gminy, zwanym dalej Administratorem, z siedzibą w Ośnie Lubuskim przy ul. Rynek 1, 69-200 Ośno Lubuskie, numer telefonu: 95 757 60 29, adres e-mail: urzad@osno.pl.
2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Monika Matela - pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownika ZKK w Ośnie Lubuskim - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.
4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, tj.: w zakresie realizacji procedury przeprowadzenia naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze - od czasu otrzymania zgody do czasu zakończenia procedury naboru, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia.
6) Przysługiwać będą Pani/Panu prawa żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
c) usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
f) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7) W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani/Panu prawo jej cofnięcia, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9) Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze, ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w ww. procedurze naboru.
10) W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia
 
Załącznik nr 2
 
 
Oświadczenie
Ja niżej podpisana(-y) …………………………………………………..……… oświadczam, że:
                                                               (Imię i nazwisko)
 1. Moje dane osobowe, znajdujące się w dokumentach przedłożonych w ofercie pracy w toku procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.
2. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu, czasie i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi w tym zakresie prawach.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - w celu udziału w procedurze naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, w zakresie wynikającym ze złożonych w ramach tej procedury dokumentów - przez administratora danych, którym będzie Gmina Ośno Lubuskie, reprezentowana przez Burmistrza Ośna Lubuskiego wykonującego czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników jednostek organizacyjnych gminy, zwanym dalej Administratorem, z siedzibą w Ośnie Lubuskim przy ul. Rynek 1, 69-200 Ośno Lubuskie, numer telefonu: 95 757 60 29, adres e-mail: urzad@osno.pl.
 
…………………………………                                                    ………………………………
           (miejscowość, data)                                                                               (podpis)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Urbaniak Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Urbaniak Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 10:57:16
Wprowadził informację do BIP: Ewa Urbaniak Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 11:31:22
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Urbaniak Data ostatniej zmiany: 2018-11-06 09:54:15
Artykuł był wyświetlony: 1017 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu