ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu

Data udostępnienia: 2019-03-11

Ogłoszono dnia: 2019-03-11 przez Katarzyna Szelwicka

Termin składania dokumentów: 2019-03-22 14:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2019

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
4. Niekaralność za przestępstwo umyślne oraz przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Wykształcenie min. średnie.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub w jednostkach podległych (min. 1 rok),
2. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, instrukcji kancelaryjnej,
3. Znajomość obsługi programu komputerowego: Świadczenia Rodzinne (TOP-TEAM),
4. Umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,
5. Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
6. Zdolności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne,
7. Odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań Referenta należeć będzie w szczególności:
- obsługa klienta, w tym przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna;
- udzielanie informacji osobom zgłaszającym się o przysługujących im prawach i uprawnieniach w zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna;
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna;
- przygotowywanie decyzji administracyjnych, w tym: przyznających, odmownych, zmieniających;
- przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
- przygotowywanie list wypłat świadczeń oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie;
- współpraca z instytucjami w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- wprowadzania danych do programów teleinformatycznych;
- przygotowywanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych;
- wydawanie zaświadczeń;
- przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;
- wykonywanie innych poleceń nie wymienionych powyżej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku 1 – kondygnacyjnym,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie,
4. data zatrudnienia: kwiecień 2019 r.

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
2. życiorys zawodowy (CV);
3. kserokopie świadectw pracy;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
6. oryginał kwestionariusza osobowego;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-22 14:00:00
b. Sposób:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne - oferty należy składać w terminie:
od 11 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. do godz. 14.00 na adres :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu, ul. Kochanowskiego 8a, 67-106 Otyń, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu”.
2. Decyduje data wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1260 ze zm.) i podpisane.
4. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składająca dokumenty.
5. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu, tel. 68 35 59 418, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00.
c. Miejsce:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu, ul. Kochanowskiego 8a, 67-106 Otyń,

VII. Informacje dodatkowe:

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.
2. Zakwalifikowani Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Nadesłane oferty pracy nie będą zwracane i ulegną zniszczeniu po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
4. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony, po wygaśnięciu stosunku pracy dopuszcza się możliwość zawarcia kolejnej umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Szelwicka Data wytworzenia informacji: 2019-03-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Szelwicka Data wprowadzenia do BIP 2019-03-11 11:50:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-11 11:57:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-12 13:15:58
Artykuł był wyświetlony: 336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu