ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-02 11:19:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 4/2017
Gminnej Komisji Wyborczej w Przewozie
z dnia 28 września 2017 r.
 
 
 
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.
 
 
 
Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i 1089) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
 
Dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Przewozie powołuje się 1 obwodową komisję wyborczą.
 
§ 2.
 
Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
 1. Komisja zbiera się na pierwszym posiedzeniu nie później niż w 5 dniu od dnia jej powołania.
 2. Pierwsze posiedzenia komisji zwołuje Wójt Gminy.
 
§ 4.
 
Zadania i uprawnienia osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych określa art. 154 i art. 185 ww. ustawy.
 
§ 5.
 
Skład obwodowej komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Urzędzie Gminy i w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Komisji
Anna Klisowska
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr 4/2017
Gminnej Komisji Wyborczej w Przewozie
z dnia 28 września 2017 r.
 
Skład
obwodowej komisji wyborczej w Gminie Przewóz
 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Lipnej
 
 1. Hryńczuk Anna – zam. Lipna, zgłoszona przez KWW Adama Klisowskiego
 2. Klisowska Marzena – zam. Lipna, zgłoszona przez KWW Kulicz 17
 3. Smug Marek – zam. Lipna, uzupełnienie spośród wyborców
 4. Ratajczak Piotr – zam. Przewóz, uzupełnienie spośród wyborców
 5. Gumienna Monika – zam. Lipna, uzupełnienie spośród wyborców
 6. Mielniczek Mateusz – zam. Lipna, uzupełnienie spośród wyborców
 7. Hajduga Agnieszka – zam. Sanice, zgłoszona przez wójta gminy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Kurpiel Data wytworzenia informacji: 2017-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 11:19:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 11:19:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-02 11:19:15
Artykuł był wyświetlony: 450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-02 11:15:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Przewozie
z dnia 15 września 2017 r.
 
 
Na podstawie art. 435 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i 1089), Gminna Komisja Wyborcza w Przewozie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatów na radnych do Rady Gminy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Przewozie zarządzonych na dzień 22 października 2017 r.:
 
W okręgu wyborczym Nr 4, zarejestrowano 2 listy kandydatów, wybiera się jednego radnego:
 
Lista Nr 1 - KWW ADAMA KLISOWSKIEGO
 1. KLISOWSKI Adam Marcin, lat 25, zam. Lipna
Lista nr 2 - KWW KULICZ 17
 1. KULICZ Elżbieta, lat 38, zam. Lipna
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Anna Klisowska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Kurpiel Data wytworzenia informacji: 2017-09-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 11:15:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 11:15:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-02 11:15:21
Artykuł był wyświetlony: 450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o obwodzie głosowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-02 11:09:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEWÓZ
z dnia 11 września 2017 r.
 
w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która obwodowa komisja wyborcza jest wyznaczony przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
 
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i 1089), podaje się do wiadomości wyborców informację o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która obwodowa komisja wyborcza jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Przewozie zarządzonych na dzień 22 października 2017 r.:
 
{WYCIĄG}
 
Nr obwodu
głosowania
G r a n i c a o b w o d u
Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
1  -  koresp.
Dobrzyń, Jamno, Lipna, Sanice, Sobolice
Szkoła Podstawowa
w Lipnej
 
 
 
 
koresp.   - obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego
 
 
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w terminie do dnia 20 października 2017 r. do Urzędu Gminy.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 13 października 2017 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przewozie pl. Partyzantów 1 pokój nr 3 lub pod nr telefonu 68-3623287 lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
 
Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania 22 października 2017 r. (niedziela) w godzinach od 700 do 2100.
 
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
 
 
WÓJT
/-/ Ryszard Klisowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Kurpiel Data wytworzenia informacji: 2017-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 11:09:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 11:09:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-02 11:09:31
Artykuł był wyświetlony: 449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o czynnościach wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-28 10:23:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Przewozie
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
 
 
 
 
Podaje się do wiadomości wyborców informację o realizacji niektórych zadań z kalendarza wyborczego w sprawie:
 
 1. Zgłoszenia list kandydatów na radnych
 
Listy kandydatów na radnych – do Gminnej Komisji Wyborczej – mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych: utworzonych przez wyborców, partii, koalicji, stowarzyszeń lub organizacji społecznych, w dniach od 28 sierpnia do 12 września 2017 r.
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Przewozie przy pl. Partyzantów 1 (pok. Nr 2), tel. 68-362 32 87.
Czas trwania dyżurów: od godz. 8.00 do 15.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, a w dniu 12 września 2017 r. do godz. 24.00.
Zgłoszenie listy (formularz) można otrzymać w tut. Urzędzie.
 
 
        2. Zgłoszenia kandydatów do obwodowej komisji wyborczej
 
Kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lipnej mogą zgłaszać w terminie do dnia 22 września 2017 r. pełnomocnicy komitetów wyborczych: utworzonych przez wyborców, partii, koalicji, stowarzyszeń lub organizacji społecznych, którzy zarejestrowali listę kandydatów na radnych.
Druki zgłoszenia można otrzymać w tut. Urzędzie.
 
 
Przewodniczący Komisji
 
/-/ Anna Klisowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Kurpiel Data wytworzenia informacji: 2017-08-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel Data wprowadzenia do BIP 2017-08-28 10:23:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-28 10:23:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-28 10:23:21
Artykuł był wyświetlony: 505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-28 10:19:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Przewozie
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
 
 
 
w sprawie składu i siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Przewozie.
 
 
 
Gminna Komisja Wyborcza w Przewozie powołana została postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 sierpnia 2017 r. w następującym składzie:
 
 1. Anna Ciepła
 2. Marcin Fiuk
 3. Bartosz Hryńczuk – Zastępca przewodniczącego
 4. Barbara Kicuła
 5. Anna Klisowska – Przewodniczący komisji
 6. Magdalena Mikitiuk
 7. Mariusz Szlachetka
 
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Przewozie mieści się w budynku Urzędu Gminy w Przewozie przy pl. Partyzantów 1 (pok. Nr 2), tel. 68-362 32 87.
 
 
 
Przewodniczący Komisji
 
/-/ Anna Klisowska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Kurpiel Data wytworzenia informacji: 2017-08-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel Data wprowadzenia do BIP 2017-08-28 10:19:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-28 10:19:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-28 10:19:31
Artykuł był wyświetlony: 505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Komisarza Wyborczego o zgłaszaniu kandydatów go Gminnej Komisji Wyborczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-16 13:44:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga! - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE !
 
 
KOMUNIKAT
 
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
o zgłaszaniu kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej
w Przewozie
 
Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 4 do Rady Gminy w Przewozie odbędą się w dniu 22 października 2017 r.
 
Kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Przewozie mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych utworzonych przez:
partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz komitety wyborcze wyborców - bezpośrednio do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 2013, II p. lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Przewóz w terminie do 23 sierpnia 2017 r.
 
Druki zgłoszenia do komisji można otrzymać w Urzędzie Gminy Przewóz.
 
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
/-/ Bogumił Hoszowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Kurpiel Data wytworzenia informacji: 2017-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel Data wprowadzenia do BIP 2017-08-16 13:44:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-16 13:57:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 13:57:57
Artykuł był wyświetlony: 538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Przewóz z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-10 10:56:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: - Data wytworzenia informacji: 2017-08-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wprowadzenia do BIP 2017-08-10 10:56:22
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Mikitiuk Data udostępnienia informacji: 2017-08-10 10:59:54
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Mikitiuk Data ostatniej zmiany: 2017-08-10 10:59:54
Artykuł był wyświetlony: 580 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 sierpnia 2017 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Przewozie zarządzonych na dzień 22 października 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 10:49:32

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: - Data wytworzenia informacji: 2017-08-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wprowadzenia do BIP 2017-08-04 10:49:32
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Mikitiuk Data udostępnienia informacji: 2017-08-04 11:14:08
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Mikitiuk Data ostatniej zmiany: 2017-08-04 11:14:08
Artykuł był wyświetlony: 587 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Przewozie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 10:36:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: - Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: - Data wprowadzenia do BIP 2017-08-04 10:36:43
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Mikitiuk Data udostępnienia informacji: 2017-08-04 10:46:02
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Mikitiuk Data ostatniej zmiany: 2017-08-04 10:46:02
Artykuł był wyświetlony: 590 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu