ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 5/2018Drukuj informację Przetarg numer: 5/2018

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 5/2018

Ogłaszający: Wójt Gminy Przewóz

Rodzaj: Sprzedaż nieruchomości gminnych

Dotyczy: II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 120/3 o powierzchni 1,73 ha położona w miejscowości Bucze. I przetarg był ogłoszony na dzień 31.08.2018 r.

Ogłoszono dnia: 2018-09-21 00:00:00 przez M.Sz.

Data przetargu

2018-10-25 11:00:00

Miejsce

Urząd Gminy w Przewozie sala posiedzeń

Księga wieczysta

KW brak.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 34.245,00 zł. Działka zwolniona z podatku VAT.
Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 450,00 zł.

Wadium

Wadium: 3.000,00 zł
Minimalne postąpienie na przetargu - 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 350,00 zł

Opis

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości I przetarg był ogłoszony na dzień 31.08.2018 r. Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Przewóz ogłasza na dzień 25.10.2018 godzina 11:00: II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 120/3 o powierzchni 1,73 ha położona w miejscowości Bucze. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy symbol E5 – ekologia (lasy, park, tereny otwarte), obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej (pola) wyłączony z pod zabudowy częściowo E6M - ekologia (lasy, park, tereny otwarte), obszar rolniczy, który może być przeznaczony pod zabudowę, mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe). KW brak. Obciążeń i zobowiązań nieruchomości brak. Cena wywoławcza: 34.245,00 zł. Działka zwolniona z podatku VAT. Wadium: 3.000,00 zł Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 450,00 zł. Termin przetargu: 25.10.2018 r., o godz. 11:00 Miejsce przetargu: Urząd Gminy w Przewozie, pok. nr 9. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przewozie: nr PKO BP O/ Żary 68 1020 5460 0000 5602 0006 0590 w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2018 r. Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy w Przewozie. Zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych z terenu Gminy Przewóz tj. nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny lub osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne spełniający warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405) zamieszkująca na terenie Gminy Przewóz. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata konto Urzędu Gminy w Przewozie, ponadto do dnia 23 października 2018 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy w Przewozie (sekretariat pokój nr 2) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 25 października 2018 r. – dz. nr 120/3 położona w Buczu”, pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi poniżej: I. Dla oferenta będącego rolnikiem indywidualnym: 1. Dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Przewóz. 2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Przewóz 3. Oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej - należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta. 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405). Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała: 1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub 2) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub 3) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie. Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna: 1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub 2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub 3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub 4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub 5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109), określono: 1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego; 2) zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie 3) zasadnicze zawodowe rolnicze; 4) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem; 5) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej; 6) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych. II. Dla oferenta będącego osobą fizyczną zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne: Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j Dz.U.2018 poz. 1405) może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która: a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął, b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy Przewóz. Dodatkowo w obu przypadkach: 5. Potwierdzenie wniesienia wadium. 6. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej, na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego ze współmałżonków z pisemnym oświadczeniem woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku, bądź też złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego przez małżonka uczestniczącego w przetargu. 7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej: Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W tym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie ww. czynności, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy. Po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 24 października 2018 roku do godz. 15:00 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przewozie. Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu, osobiście z dokumentem tożsamości. Minimalne postąpienie na przetargu - 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Przewóz. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Koszty notarialne w całości pokrywa Nabywca. Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nabywanej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Przewozie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przewóz.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przewozie, pokój nr 15 oraz pod nr tel. 683623279 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.Sz.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Sz.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-21 11:33:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Szlachetka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-21 11:33:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Szlachetka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21 11:44:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony