ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018/OPS

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie

Data udostępnienia: 2018-04-03

Ogłoszono dnia: 2018-04-03 przez Kazimierz Kurpiel

Termin składania dokumentów: 2018-04-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2018/OPS

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (szkolenie przeprowadzone przez jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 6. co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. odpowiedzialność, sumienność i terminowość,
 2. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność analitycznego myślenia,
 4. umiejętność kierowania zespołem.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej w pełnym zakresie kompetencji Ośrodka,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków,
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych,
 • planowanie i koordynacja działań w zakresie kompetencji Ośrodka,
 • prowadzenie dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej w oparciu o programy komputerowe,
 • planowanie działalności i finansowania Ośrodka,
 • bieżąca analiza przepisów prawnych i ich interpretacja,
 • wykonywanie innych zadań dotyczących działalności Ośrodka zleconych przez Wójta Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenie zasadnicze wg XIX kat. zaszeregowania: 4000 zł, dodatek funkcyjny: 500 zł, dodatek za wysługę lat zgodnie z przepisami.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego,
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem)
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-20 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. godz. 1500
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWOZIE”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Urząd Gminy w Przewozie
Pl. Partyzantów 1
68-132 Przewóz

VII. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 362–32–87.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem rozmowy kwalifikacyjnej lub testu wiedzy zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Przewozie.
 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O ZATRUDNIENIE
 1. Imię (imiona) i nazwisko ...................................................................................................
 2. Imiona rodziców ................................................................................................................
 3. Data urodzenia ...................................................................................................................
 4. Obywatelstwo ....................................................................................................................
 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .............................................................
............................................................................................................................................
      6. Wykształcenie ...................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
       7. Wykształcenie uzupełniające ............................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
       8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ...........................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
       9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania .................................................. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
     10. Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
      11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria ............ nr ......................................... wydanym przez ................................................................... lub innym dowodem tożsamości .......................................................................................
 
            ...................................................        ...............................................................
                 (miejscowość i data)                      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 
*  Właściwe podkreślić

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Kurpiel Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 11:34:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 12:08:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 12:06:17
Artykuł był wyświetlony: 659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu