ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2018/UG

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. księgowości podatkowej i innych opłat, ewidencji i rozliczeń druków ścisłego zarachowania

Miejsce pracy: Urząd Gminy Przewóz

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Planowania i Finansów

Data udostępnienia: 2018-05-15

Ogłoszono dnia: 2018-05-15 przez Kazimierz Kurpiel

Termin składania dokumentów: 2018-05-28 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2018/UG

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe - preferowany profil: ekonomia, finanse publiczne, administracja publiczna
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 6. co najmniej dwuletni staż pracy osoby posiadającej wykształcenie średnie,
 7. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. odpowiedzialność, sumienność i terminowość,
 2. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność analitycznego myślenia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie ogólnym:
 1. prowadzenie spraw księgowości podatkowej i innych opłat, ewidencji i rozliczeń druków ścisłego zarachowania,
W zakresie szczególnym między innymi:
 1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków,
 2. przygotowywanie decyzji administracyjnych,
 3. prowadzenie rejestrów i ewidencji,
 4. prowadzenie dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej w oparciu o programy komputerowe,
 5. prowadzenie kontroli nieruchomości pod względem realizacji podatku od nieruchomości,
 6. podejmowanie terminowych działań zmuszających do ściągania należności (upomnienie), bądź przymusowej egzekucji (tytuły wykonawcze),
 7. bieżąca analiza przepisów prawnych i ich interpretacja,
 8. wykonywanie innych zadań dotyczących działalności Referatu Planowania i Finansów oraz Urzędu Gminy zleconych przez Wójta Gminy lub Kierownika Referatu,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • referent, wynagrodzenie zasadnicze wg X kat. zaszeregowania: 2500 zł, dodatek stażowy zgodnie z przepisami prawa.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego,
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem)
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-28 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28 maja 2018 r. godz. 1400 w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODATKI”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Urząd Gminy w Przewozie
Pl. Partyzantów 1
68-132 Przewóz

VII. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 362–32–87.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz
z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Przewozie.
 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O ZATRUDNIENIE
 1. Imię (imiona) i nazwisko ...................................................................................................
 2. Imiona rodziców ................................................................................................................
 3. Data urodzenia ...................................................................................................................
 4. Obywatelstwo ....................................................................................................................
 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .............................................................
............................................................................................................................................
      6. Wykształcenie ...................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
       7. Wykształcenie uzupełniające ............................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
       8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ...........................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
       9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania .................................................. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)
     10. Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję *) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
      11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria ............ nr ......................................... wydanym przez ................................................................... lub innym dowodem tożsamości .......................................................................................
 
            ...................................................        ...............................................................
                 (miejscowość i data)                      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 
*)  Właściwe podkreślić

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyla informację: Kazimierz Kurpiel Data wytworzenia informacji: 2018-05-15 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel Data wprowadzenia do BIP 2018-05-15 10:24:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-15 10:24:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 09:13:19
Artykuł był wyświetlony: 386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu