ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rewitalizacja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Informacja ogłoszona dnia 2016-11-28 14:37:42 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 28 listopada 2016 r.
Nasz znak: ZP.3.2016
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
 
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023”
 
      Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy.
W związku z powyższym Wójt Gminy Siedlisko w dniu 3 listopada 2016 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie w piśmie nr WZŚ.411.62.2016DT z dnia 10.11.2016 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023”.
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie nr NZ.9022.543.2016.NJ z dnia 23.11.2016 r. wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023”.
Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki
i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów.
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023” jest kluczowym dokumentem opisującym działania samorządu w zakresie wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, którego realizacja odbywa się poprzez przedsięwzięcia kompleksowe i zintegrowane, uwzględniające istotne aspekty w sferach społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, skoncentrowanym terytorialnie, inicjowanym i sterowanym przez władze Gminy Siedlisko, prowadzonym w ścisłej współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Definiuje on konkretne cele, działania i środki służące osiągnięciu zamierzonych rezultatów. Ze względu na różnorodność aspektów i interesów wszystkich uczestników procesu rewitalizacji konieczne jest stworzenie instrumentu, który pozwoli na prowadzenie procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany, zgodny z celami interesariuszy tego procesu.
Realizacja zapisów „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023” przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, zastosowaniu rozwiązań zapobiegających i ograniczających potencjalne niekorzystne oddziaływanie na środowisko oraz rzetelnym przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji tego wymagających, nie powinna spowodować negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi.
Ponadto „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023” dotyczy obszaru w granicach wyłącznie Gminy Siedlisko.
W związku z powyższym odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń.
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Janina Budzan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Budzan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-28 14:36:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-28 14:37:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-28 14:37:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony