ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rewitalizacja

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 28 listopada 2016 r.
Nasz znak: ZP.3.2016
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO
 
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
 
informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023”
 
      Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy.
W związku z powyższym Wójt Gminy Siedlisko w dniu 3 listopada 2016 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie w piśmie nr WZŚ.411.62.2016DT z dnia 10.11.2016 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023”.
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w piśmie nr NZ.9022.543.2016.NJ z dnia 23.11.2016 r. wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023”.
Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki
i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów.
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023” jest kluczowym dokumentem opisującym działania samorządu w zakresie wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, którego realizacja odbywa się poprzez przedsięwzięcia kompleksowe i zintegrowane, uwzględniające istotne aspekty w sferach społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, skoncentrowanym terytorialnie, inicjowanym i sterowanym przez władze Gminy Siedlisko, prowadzonym w ścisłej współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Definiuje on konkretne cele, działania i środki służące osiągnięciu zamierzonych rezultatów. Ze względu na różnorodność aspektów i interesów wszystkich uczestników procesu rewitalizacji konieczne jest stworzenie instrumentu, który pozwoli na prowadzenie procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany, zgodny z celami interesariuszy tego procesu.
Realizacja zapisów „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023” przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, zastosowaniu rozwiązań zapobiegających i ograniczających potencjalne niekorzystne oddziaływanie na środowisko oraz rzetelnym przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji tego wymagających, nie powinna spowodować negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi.
Ponadto „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023” dotyczy obszaru w granicach wyłącznie Gminy Siedlisko.
W związku z powyższym odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń.
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023
INFORMACJA
 
W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.
W terminie od 02.11.2016r. do 17.11.2016r. mają Państwo możliwość przedstawiania swoich uwag i wniosków dot. ww. dokumentu w formie pisemnej na formularzu zamieszczonym poniżej. Formularz można składać osobiście w Urzędzie Gminy Siedlisko lub przesłać listownie na adres:
     Future Green Innovations S.A.
     ul. Podole 60 skrytka 62
     30-394 Kraków
 
lub mailem na adres:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023
 
Po przeprowadzeniu analizy sytuacji Gminy Siedlisko oraz konsultacjach społecznych został wybrany obszar rewitalizacji w Gminie Siedlisko. Obszarem rewitalizacji jest część sołectwa Siedlisko – obszar Nadodrzański obejmujący następujące ulice:
 • ul. Ogrodowa,
 • ul. Nowosolska,
 • ul. Nadodrzańska,
 • ul. Plac Zamkowy,
 • ul. Cmentarna.
 
Zapraszamy do wypełnienia „fiszki projektowej” – formularza, przez który można zgłaszać projekty rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji, którym jest  obszar Nadodrzański.
 
Projekty te zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023. Wpis ten jest wymagany w procesie aplikacji o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz umożliwia uzyskanie innych dotacji.
 
Wypełnione fiszki proszę przesłać do 25.10.2016 na adres mailowy lub oddać na spotkaniu, które odbędzie się 20.10.2016 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siedlisko o godzinnie 17:00.
 
Zapraszamy na spotkanie w ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się 20.10.2016 o godzinie 17:00 Więcej szczegółów na stronie internetowej Gminy www.siedlisko.pl w zakładce „Rewitalizacja”.
Rysunek 1. Obszar Nadodrzański – obszar rewitalizacji w Gminie Siedlisko.
 
 
Jakie projekty rewitalizacyjne można zgłaszać?
Projekt rewitalizacyjny - oznacza działanie, będące częścią programu rewitalizacji, realizowane na konkretnym obszarze, w konkretnym czasie, z określonymi kosztami i w celu uzyskania określonych wyników.
Rodzaje działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:
 • Działania „twarde” – związane z polepszeniem stanu infrastruktury, zabudowy itp. struktur materialnych;
 • Działania „miękkie” – związane z polepszeniem stanu społeczności lokalnej oraz szans jej rozwoju – w tym wyjścia ze stanu kryzysowego.
Przykłady działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:
 • Działania „przestrzenne” –- odnoszące się do  obiektów i infrastruktury:
  • zagospodarowanie przestrzeni publicznych;
  • budowa/przebudowa/remonty obiektów oraz ich adaptacja na różnorodne cele, o ile działania te przyczynią się do uporządkowania zdegradowanej przestrzeni wiejskiej oraz ożywienia najbliższego otoczenia;
  • przebudowa, konserwacja i renowacja obiektów – o ile wiązać się będzie z rozwiązaniem problemów społecznych lub gospodarczych.
 • Działania „gospodarcze” – odnoszące się do kwestii ekonomicznych:
  • inicjatywy na rzecz inteligentnego rozwoju terenów;
  • wskazanych do rewitalizacji;
  • działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości;
  • na terenach wskazanych do rewitalizacji;
  • wspieranie podmiotów ekonomii społecznej;
  • organizacja okresowych targowisk, jarmarków na terenach wskazanych do rewitalizacji w celu ożywienia przestrzeni oraz wsparcia przedsiębiorców.
 • Działania „społeczne” – odnoszące się do społeczności lokalnych:
  • organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;
  • organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
  • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach wskazanych do rewitalizacji, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.
 
Co to jest program rewitalizacji? Gmina Siedlisko przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), który jest wieloletnim programem przyjętym i koordynowanym przez Samorząd Gminny. Program ma na celu rewitalizację określonego obszaru zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych. Program jest realizowany zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł. Program jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz umożliwia uzyskanie dotacji. 
 
Co oznacza rewitalizacja? Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze Gminy proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Rewitalizacja służy wyprowadzeniu obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości. Głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne Gminy. Osiągnięcie postawionych celów jest możliwe przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.
 
Co to jest obszar zdegradowany? Obszar zdegradowany to obszar problemowy w Gminie, na którym można zaobserwować negatywne zjawiska zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej, technicznej lub ekonomicznej. Obszar taki można opisać poprzez wskaźniki tj. m.in. wysoki poziom ubóstwa, trwałego bezrobocia, niski poziom edukacji, niski poziom aktywności gospodarczej, zniszczone otoczenie, niski poziom zasobów mieszkaniowych.
 
Co to jest obszar rewitalizacji? Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru  zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych  zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju Gminy Siedlisko, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie  może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz  zamieszkanych przez więcej niż 30% jej mieszkańców. W Gminie Siedlisko obszarem rewitalizacji jest obszar Nadodrzański, obejmujący następujące ulice w Siedlisku: ul. Ogrodowa, ul. Nowosolska, ul. Nadodrzańska, ul. Plac Zamkowy, ul. Cmentarna.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy mieszkańców, samorządowców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe na otwarte spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023.
 
Spotkanie odbędzie się 20.10.2016 o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siedlisko (adres: Plac Zamkowy 6, Siedlisko).
 
Program spotkań:
 1. Prelekcja  
·  Co to jest rewitalizacja i Lokalny Program Rewitalizacji.
·  Obszar rewitalizacji— Obszar Nadodrzański.
·  Jakie projekty mogą być realizowane w  ramach rewitalizacji?
·  Jakie są możliwe formy finansowania projektów?  
 1. Dyskusja pytania i odpowiedzi o rewitalizacji i Lokalnym Programie Rewitalizacji.
 
Dlaczego warto przyjść na spotkanie?  Państwa udział w konsultacjach społecznych jest kluczowy aby rewitalizacja przeprowadzona w Gminie Siedlisko była skuteczna i dopasowana do Państwa potrzeb. Warto brać udział, bo jeśli Państwo się nie zaangażujecie to stracicie szansę na wypowiedzenie się. Warto wziąć udział szczególnie, że temat dotyczy bezpośrednio Gminy, w której Państwo mieszkacie. Konsultacje to szansa na to, że dyskutowany projekt będzie uwzględniał Państwa potrzeby i że będzie on dla Państwa przez to lepszy.
 
Chcesz żyć w lepszej Gminie? Przyjdź na konsultacje!
 
Państwa udział w spotkaniach jest kluczowy do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji!
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Gminy Siedlisko (zakładka „Rewitalizacja”), na której będą udostępniane dalsze informacje odnoście Lokalnego Programu Rewitalizacji. Na stronie można pobrać także fiszkę projektową – formularz, dzięki któremu można zgłaszać projekty rewitalizacyjne.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023
Co to jest program rewitalizacji? Gmina Siedlisko przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), który jest wieloletnim programem przyjętym i koordynowanym przez Samorząd Gminny. Program ma na celu rewitalizację określonego obszaru zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych. Program jest realizowany zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł. Program jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz umożliwia uzyskanie dotacji.
 
Co oznacza rewitalizacja? Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze Gminy proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Rewitalizacja służy wyprowadzeniu obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości. Głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne Gminy. Osiągnięcie postawionych celów jest możliwe przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.
 
Co to jest obszar zdegradowany? Obszar zdegradowany to obszar problemowy w Gminie, na którym można zaobserwować negatywne zjawiska zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej, technicznej lub ekonomicznej. Obszar taki można opisać poprzez wskaźniki tj. m.in. wysoki poziom ubóstwa, trwałego bezrobocia, niski poziom edukacji, niski poziom aktywności gospodarczej, zniszczone otoczenie, niski poziom zasobów mieszkaniowych. Wykorzystując te wskaźniki jak i Państwa uwagi, zostaną zdefiniowane i wybrane obszary zdegradowane w Gminie Siedlisko.
 
Aby przeprowadzić skuteczną rewitalizację muszą być spełnione 4 warunki:
 1. rewitalizacja jest prowadzona kompleksowo i skoordynowana,
 2. rewitalizacja jest oparta na szczegółowych badaniach i trafnej diagnozie Gminy,
 3. rewitalizacja jest wypracowana partycypacyjnie – wspólnie ze wszystkimi interesariuszami, w tym z Państwem – mieszkańcami Gminy Siedlisko,
 4. rewitalizacja ma precyzyjnie określone cele.

 
Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe na otwarte spotkania oraz warsztaty w ramach konsultacji społecznych dotyczących tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 
Spotkania odbędą się 11.10.2016 o godzinie 10:00 oraz 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siedlisku (adres: Plac Zamkowy 6, Siedlisko).
 
Program spotkań:
 1. Prelekcja – Co to jest rewitalizacja? Co to jest Lokalny Program Rewitalizacji? Jak się go opracowuje? W jaki sposób Lokalny Program Rewitalizacji pomaga Gminie?
 2. Warsztaty
  • Wspólnie przeanalizujemy sytuację Gminy Siedlisko.
  • Wspólnie wybierzemy obszary do rewitalizacji.
  • Wspólnie zaproponujemy projekty rewitalizacyjne.
  • Dla samorządowców, przedsiębiorców i inwestorów – Jak wypełnić fiszkę projektową?
 3. Dyskusja pytania i odpowiedzi o rewitalizacji i Lokalnym Programie Rewitalizacji.
 
Dlaczego warto przyjść na spotkanie? Państwa udział w przygotowaniach oraz konsultacjach społecznych jest kluczowy aby rewitalizacja przeprowadzona w Gminie Siedlisko była skuteczna i dopasowana do Państwa potrzeb. Warto brać udział, bo jeśli Państwo się nie zaangażujecie to stracicie szansę na wypowiedzenie się. Warto wziąć udział szczególnie, że temat dotyczy bezpośrednio Gminy, w której Państwo mieszkacie. Konsultacje to szansa na to, że dyskutowany projekt będzie uwzględniał Państwa potrzeby i że będzie on dla Państwa przez to lepszy.
 
Chcesz żyć w lepszej Gminie? Przyjdź na konsultacje!
 
Państwa udział w spotkaniach jest kluczowy do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji!
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Gminy Siedlisko, na której będą udostępniane dalsze informacje odnoście Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz kolejnym spotkaniu z mieszkańcami Gminy w ramach konsultacji społecznych.
 
Kto będzie odpowiedzialny za wykonanie LPR Gminy Siedlisko? Na podstawie zawartej umowy wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko jest firma FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków - niezależna firma konsultingowa świadcząca usługi z zakresu ochrony środowiska, doradztwa, monitoringu, outsourcingu oraz planowania przestrzennego. Spółka wykonuje kompleksowe opracowania i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze. Udziela porad prawnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Skutecznie realizuje i konsultuje projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe.
 
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.greenfuture-projekt.pl
 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Siedlisko na lata 2016-2023
 
Co to jest program rewitalizacji? Gmina Siedlisko przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), który jest wieloletnim programem przyjętym i koordynowanym przez Samorząd Gminny. Program ma na celu rewitalizację określonego obszaru zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych. Program jest realizowany zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł. Program jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz umożliwia uzyskanie dotacji.
 
Co oznacza rewitalizacja? Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze Gminy proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Rewitalizacja służy wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości. Głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne Gminy. Osiągnięcie postawionych celów jest możliwe przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.
 
Co to jest obszar zdegradowany? Obszar zdegradowany to obszar problemowy w Gminie, na którym można zaobserwować negatywne zjawiska zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej, technicznej lub ekonomicznej. Obszar taki można opisać poprzez wskaźniki tj. m.in. wysoki poziom ubóstwa, trwałego bezrobocia, niski poziom edukacji, niski poziom aktywności gospodarczej, zniszczone otoczenie, niski poziom zasobów mieszkaniowych. Wykorzystując te wskaźniki jak i Państwa uwagi, zostaną zdefiniowane i wybrane obszary zdegradowane w Gminie Siedlisko.
 
Aby przeprowadzić skuteczną rewitalizację muszą być spełnione 4 warunki:
 1. rewitalizacja jest prowadzona kompleksowo i skoordynowana,
 2. rewitalizacja jest oparta na szczegółowych badaniach i trafnej diagnozie Gminy,
 3. rewitalizacja jest wypracowana partycypacyjnie – wspólnie ze wszystkimi interesariuszami, w tym z Państwem – mieszkańcami Gminy Siedlisko,
 4. rewitalizacja ma precyzyjnie określone cele.
 
Aby szczegółowo poznać sytuację Gminy Siedlisko oraz poznać Państwa zdanie na temat działań rewitalizacyjnych prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety oraz zapisanie wszelkich uwag na temat terenów, które Państwo zaproponują.
 
 
Dlaczego warto wypełnić ankietę? Program Rewitalizacji jest na etapie analizy i badań sytuacji Gminy Siedlisko. Państwa udział i wypełnienie ankiety jest jednym z czterech warunków, których spełnienie jest konieczne aby rewitalizacja przeprowadzona w Gminie Siedlisko była skuteczna i dopasowana do Państwa potrzeb. Ankieta to rodzaj dialogu, dzięki któremu Samorząd Gminy pozna Państwa opinię. Wypełnienie ankiety ma wpływ na decyzje podejmowane w dalszej części opracowania Programu Rewitalizacji.
 
Ankiety można składać osobiście w Urzędzie Gminy Siedlisko, przekazać Sołtysowi lub przesłać listownie na adres:
Future Green Innovations S.A.
ul. Podole 60, skrytka 62
30-394 Kraków
lub mailem na adres:
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety do 7 października 2016 r.
 
Państwa opinia jest kluczowa przy wykonaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji!
 
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Gminy Siedlisko, na której będą udostępniane dalsze informacje odnoście Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz zbliżających się spotkań z mieszkańcami Gminy w ramach konsultacji społecznych.
 
Kto będzie odpowiedzialny za wykonanie LPR Gminy Siedlisko? Na podstawie zawartej umowy wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Siedlisko jest firma FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków - niezależna firma konsultingowa świadcząca usługi z zakresu ochrony środowiska, doradztwa, monitoringu, outsourcingu oraz planowania przestrzennego. Spółka wykonuje kompleksowe opracowania i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze. Udziela porad prawnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Skutecznie realizuje i konsultuje projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe.
 
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.greenfuture-projekt.pl
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Rojek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Rojek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-28 16:02:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-28 16:13:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-28 16:32:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »