ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferta odbycia stażu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-24 22:07:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Siedlisku pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim” organizację stażu dla 1 osoby bezrobotnej na okres 5 miesięcy.
 
Projekt w ramach, którego przyznany jest staż skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających łącznie wszystkie poniższe kryteria;
·  które nie ukończyły 30 r. ż.;
·  posiadających II profil pomocy;
·  należących do kategorii NEET, tzn.: nie pracujących (tj. bezrobotnych (-a)), nie kształcących się (tj. nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolących się  (tj. nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni).
·  w przypadku osób poniżej 25 roku życia nie może upłynąć termin 4 m-cy od rejestracji  jako osoba bezrobotna do dnia wydania skierowania na staż.
 
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury w Urzędzie Gminy w Siedlisku,  do dnia 15 kwietnia 2019 r.
W przypadku pozyskania odpowiedniego kandydata Urząd zastrzega sobie prawo  wcześniejszego rozpoczęcia stażu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kaczanowska Data wytworzenia informacji: 2019-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kaczanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-24 22:07:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-24 22:07:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-24 22:07:49
Artykuł był wyświetlony: 216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszańcami Gminy Siedlisko w sprawie nadania statutu sołectw: Siedlisko, Bielawy, Różanówka, Borowiec, Piękne Kąty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-21 13:05:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Wesołowska Data wytworzenia informacji: 2019-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Wesołowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-21 13:05:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-21 13:30:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-29 22:07:20
Artykuł był wyświetlony: 238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-05 22:44:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga Przedsiębiorcy
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137), Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018, są obowiązani do złożenia do dnia 31.01.2019 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Górna Data wytworzenia informacji: 2019-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Górna Data wprowadzenia do BIP 2019-01-05 22:44:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-05 22:45:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-05 22:45:04
Artykuł był wyświetlony: 569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-30 14:20:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 27  grudnia 2018 r.
                                                                                                                     
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIEDLISKO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko
 
Na podstawie art. 11 pkt. 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 - tekst jednolity), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 – tekst jedn. z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko.
Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 7 stycznia 2019 r. do 5 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siedlisko,  pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, pokój nr 11, w od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium, odbędzie się w dniu 5 lutego 2019r. o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siedlisko.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Siedlisko, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Siedlisko, pl. Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2019 r.
Zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy i art. 29 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: , w wyżej określonym terminie.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Siedlisko.
 
Wójt Gminy Siedlisko
 
Obwieszczenie wywieszono w terminie 31 grudnia 2018 r. do dnia 27 lutego 2019 r.,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siedlisko,  pl. Zamkowy 6,
 • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlisko, Bielawy, Borowiec, Piękne Kąty, Różanówka
 • w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Rojek Data wytworzenia informacji: 2018-12-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Rojek Data wprowadzenia do BIP 2018-12-30 14:20:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-30 14:20:44
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-30 14:20:44
Artykuł był wyświetlony: 593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW PRZY UL. KASZTANOWEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 20:52:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY
NR 00031-65150-UM0400066/17 z dnia 31.10.2017roku.
Na kwotę 3 636 328,00 zł (środki pozyskane z PROW tj. 63,63%)
Podzieloną na 2 etapu :
1etap - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siedlisku  na kwotę 1 468 948,00
oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Klonowej, Dębowej i Akacjowej w Siedlisku na kwotę 673 519,00 zł.
2 etap – Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Siedlisku na kwotę 1 493 861,00
 
W  TRAKCIE REMONTU:
 • ZWIĘKSZENIE  POJEMNOŚCI DOSTARCZANYCH ŚCIEKÓW
 • ZWIĘKSZENIE ZRZUTÓW ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z 60 DO 130
 • LIKWIDACJA POLETEK OSADOWYCH
 • WYKONANIE OBIEKTU ZAMKNIĘTEGO
 • NOWA TECHNOLOGIA – PRASA DO OSADÓW
 • UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA – OBIEKT PRZEKAZANY DO MODERNIZACJI PRACE TRWAJĄ 
 • ZAKOŃCZENIE PRAC 30 CZERWIEC 2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 20:52:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 20:52:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 20:52:37
Artykuł był wyświetlony: 885 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przebudowa budynku przy Placu Zamkowym nr 23 na dz. nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 20:24:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kolejna inwestycja na którą pozyskano dofinansowanie i zawarto umowę w dniu 23.10.2018 r.
Umowa obejmuje wykonanie prac związanych z przebudową dachu wraz z przebudowa kominów. Montaż paneli fotowoltaicznych, ocieplenie oraz kolorystykę ścian, wymianę okien i drzwi, oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. W wyremontowanym budynku udostępnione zostaną pomieszczenia dla  emerytów i rencistów oraz seniorów.
Wartość zadania: 680 785,00 zł
Kwota dofinansowania: 347 989,00 zł.
Przewidywany termin realizacji zadania do 30.10.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 20:24:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 20:24:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 20:40:24
Artykuł był wyświetlony: 878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szanowni mieszkańcy !!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-23 23:41:49

Szanowni mieszkańcy Gminy Siedlisko

            Pragnę  serdecznie podziękować  Wszystkim mieszkańcom Gminy Siedlisko, za obecność i uczestnictwo w tegorocznych wyborach samorządowych. 
            Frekwencja wyborcza pokazała, że mieszkańcy coraz liczniej chcą uczestniczyć w tym najważniejszym akcie demokracji i mieć wpływ na przyszłość naszej Małej Ojczyzny. Gratuluję Wszystkim którzy startując w wyborach samorządowych uzyskali najwyższe zaufanie społeczne.
             To zaufanie, jakim  obdarzyliście Państwo poszczególnych kandydatów  świadczy o tym jakie będą realizowane  kierunki rozwoju gminny w poszczególnych miejscowościach: Siedlisko, Bielawy, Różanówka,  Borowiec, Kierzno, Piękne Kąty, Radocin, Dębianka, Zwierzyniec.
             W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku, żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Siedlisko, dlatego też zapraszam na II turę wyborów w dniu 4 listopada 2018 r. w której zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
            Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych.
            Dziękuję za wszystkie słowa i głosy wsparcia, zapraszam i proszę Was do udziału w Wyborach.
 
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Siedlisko
/-/ Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 23:41:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 23:42:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-23 23:42:48
Artykuł był wyświetlony: 893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy polowań zbiorowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-08 22:19:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Siedlisko, dnia 5 października 2018 r.
 
OŚ.6150.21.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o terminie polowań zbiorowych
 
Wójt Gminy Siedlisko, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.), informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 179 i 189 dla myśliwych Koła Łowieckiego „DANIEL” z siedzibą przy ul. Nowosolskiej 49, 67-112 Siedlisko.
 
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „DANIEL” Siedlisko w sezonie 2018/2019
 
Lp.
Termin
Godzina
Nr obwodu łowieckiego
Zwierzyna
1.
4.11.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
2.
17.11.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
3.
1.12.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
4.
2.12.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
5.
16.12.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
6.
5.01.2018r.
7:30-15:00
179/189
Dzik, lis, płowa
 
Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlisku oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.siedlisko.pl), stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlisko (www.siedlisko.pl) oraz tablicach sołectw na terenie gminy Siedlisko.
 
                                                                                                                   Wójt Gminy Siedlisko
                                                                                                                        /-/ Dariusz Straus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Janina Budzan Data wytworzenia informacji: 2018-10-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Budzan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-08 22:19:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-08 22:19:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-08 22:19:43
Artykuł był wyświetlony: 1054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Fundacja Dar Oze tworzy wnioski o uzyskanie 85% dofinansowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-26 22:25:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie

Fundacja Dar Oze tworzy wnioski o uzyskanie

85% dofinansowania na:
1. Instalacje fotowoltaiczne.
2. Siłownie wiatrowe.
3. Produkcję energii elektrycznej z biomasy.

Dofinansowanie skierowane jest dla:
1. Przedsiębiorców
2. Rolników prowadzących działalność gospodarczą.
3. Grup producentów rolnych.
4. Gmin.

Uwaga dobra wiadomość !
Urząd Marszałkowski zmienia regulamin dla działania 3.1 gospodarka niskoemisyjna, dlatego zlecenia od powyższych Interesantów przyjmujemy do 30.10.2018

Dofinansowanie od 30% do 90% jest możliwe do uzyskania również dla klientów indywidualnych na :
1. Instalacje fotowoltaiczne
2. Gruntowe pompy ciepła
3. Pompy ciepła w technologii powietrze woda
4. Ocieplenie budynków jednorodzinnych.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na ekologiczne inwestycje prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Kontakt; Fundacja Dar Oze

Strona internetowa: daroze.pl
Dariusz Skrobisz: 575 475 306
Asystenci;
Piotr Wawrowski : 575 887 401

Katarzyna Kotowicz


Do usłyszenia do zobaczenia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Wesołowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Wesołowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-26 22:25:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-09-26 22:26:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-26 22:26:08
Artykuł był wyświetlony: 1148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zebraniach mieszkańców sołectw w sprawie Funduszy Sołeckich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-26 22:16:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Wesołowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Wesołowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-26 22:16:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-09-26 22:21:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-26 22:21:07
Artykuł był wyświetlony: 1143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu