ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Siedlisko
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Tryb konkursowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zdania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Siedlisko działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko (Dz. Urz. Woj. Lub. 2011/48/932 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Siedlisko w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 
 1. Opis zadania:
Zadanie z  zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Siedlisko pn. Popularyzacja gry zespołowej piłki nożnej jako element integracji społeczności lokalnej.
Opis zadania: organizacja treningów, szkolenie zawodników oraz współzawodnictwo sportowe  w tym udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyn w zakresie piłki nożnej.
 
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania i zasady finansowania:
Realizacja zadania w formie wsparcia z przeznaczeniem dotacji w wysokości 40.000,00zł  (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków finansowych własnych lub środków z innych źródeł w wysokości nie mniej niż 5% kosztów zadania ( nie dotyczy wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy).
 
 1. Zasady przyznania dotacji:
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Siedlisko i na terenie Gminy Siedlisko.
 2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego poprzez oferentów jest złożenie oferty, na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 4. Rozpatrywane będą oferty kompletne, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu
  o konkursie.
 5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
 1.  Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie do 31 grudnia 2019 roku.
 2. Warunki realizacji oraz rozliczenia zadania określone zostaną w umowie, której ramowy wzór określony jest w Załączniku nr 3 do Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Zadanie winno być realizowane z najwyższa starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 
 1. Termin i sposób składania ofert.
 1. Oferty składać w Urzędzie Gminy w Siedlisku – punkt informacyjny, 67 – 112 Siedlisko, Plac Zamkowy 6, lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym
  o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2019 roku do godz.15.00.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta oraz nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu.
 4. Do oferty należy dołączyć obowiązujący statut oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu KRS.
 
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert.
 1. Procedurę otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą  w oparciu o następujące kryteria:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta,
 2. ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
 3. ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których Oferent będzie realizować zadanie publiczne,
 4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
 5. wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków,
 6. ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które
  w latach poprzednich realizowały zadania publiczne.
 1. Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy w Siedlisku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siedlisku oraz na stronie internetowej Urzędu.
 2. Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od daty końcowego terminu składania ofert.
 
 1. Zrealizowane zadania w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim z uwzględnieniem  wysokości dotacji.
Dotacje przyznane na realizację zadań z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Siedlisko:
 
 • 2019 rok - do dnia ogłoszenia konkursu Gmina Siedlisko  nie realizowała zadania tego samego rodzaju,
 • 2018 r. - „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie grup piłki nożnej oraz promocja sportu w środowisku wiejskim.”. Dofinansowanie wyniosło 40.000,00 zł.
 
                                                                                       
                                                                                                    Wójt Gminy Siedlisko
                                                                                                    DARIUSZ STRAUS
 
Siedlisko, dnia 26 marca 2019 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Siedlisko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Kaczanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kaczanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-26 17:32:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-27 05:52:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-17 22:34:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »